община борово

Запис на заповед в полза на МТСП подписва Община Борово за създаването на социално предприятие за озеленяване и благоустройство

Общински съвет Борово упълномощи кмета на Община Борово да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика в качеството му на Управляващ орган в размер на 19 933,06 лв. за обезпечаване на авансовото плащане, уговорено в размер до 20% от безвъзмездната финансова помощ по Административен договор №BG05M9OP001-2.010-0188-C01 от 08.11.2018 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, за изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.010-0188-C01 „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово“, платим на предявяване в срок до 6 месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията – 31.12.2019г., определен в Административния договор.

Сподели: