Общините Сливо поле

Запис на заповед за близо 14 хил. лева ще издаде Община Сливо поле по проекта за патронажната грижа

На основание чл.21, ал.1 т.10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 6 от партньорско споразумение № Д – 66 от 11.02.2019 г. между Община Русе и Община Сливо поле по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“ с бенефициент Община Русе и партньор Община Сливо поле,  Общински съвет Сливо поле даде своето съгласие кмета на Община Сливо поле да издаде запис на заповед в размер на 14 258 лв., представляващи  20 %  авансово плащане от сумата 72 811,36 лв., която представлява частта за Община Сливо поле от безвъзмездната финансова помощ по Административния договор. Падеж на записната заповед трябва да е датата на влизане в сила на акта за верификация на окончателното плащане по Административен договор BG05М9ОР001-2.040-0117-C01.

Сподели:

Още новини от деня