Чисто нови електрически автобуси и тролейбуси купува Община Русе

Запис на заповед за над 15 млн. лева ще издаде Община Русе в полза на МОСВ по проекта за нови екологични автобуси и тролейбуси

Община Русе е депозирала в Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ с рег.№ BG16M1OP002-5.004-0012, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“Съгласно т.14.8 от Насоките за кандидатстване (утвърдени със Заповед №РД-ОП-82/02.07.2019 г.) към описаната по-горе процедура, кандидатът трябва да представи в Управляващия орган (УО) на ОПОС 2014-2020 г. преди сключване на АДБФП запис на заповед, издаден „без протест“ и „без разноски“ от бенефициента, платим на предявяване, който се освобождава при спазване на срока, определен с Наредба № Н-3/2018 г. Съгласно чл.131 параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, бенефициентът има право да поиска авансово плащане в размер до 40 % от стойността на БФП.

След изготвен бюджет на проекта за нуждите на кандидатстване и с оглед навременно осигуряване на средства при одобрение на проекта е необходимо от Община Русе да бъдат отправени искания до УО на ОПОС 2014-2020 г. към момента на подписване на АДБФП, за авансово плащане до 40 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ и е необходимо същото да бъде обезпечено в пълен размер чрез издаване на запис на заповед от страна на Община Русе, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на УО. В тази връзка за сумата от 15 599 890,10 лв. е необходимо съгласие на Общински съвет –Русе за издаване на запис на заповед за сума в размер на авансовото плащане.                                                                                                                                         

Днес Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие Община Русе, при одобрение на проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ с рег.№ BG16M1OP002-5.004-0012 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – с адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №22, представлявано от Нено Димов – Ръководител на Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, в размер на 15 599 890,10 лв.

Сподели: