Запис на заповед издава Община Русе в полза на МТСП по проекта за Център за комплексно обслужване на лица с увреждания

Община Русе е бенефициент по сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ № BG05M9OP001-2.008-0003, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-20120г., за изпълнение на Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“.

В административния договор за БФП е предвидена възможност за получаване на авансово плащане по проекта в размер до 20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора след подаване на искане за авансово плащане и представяне на запис на заповед за сума в размер на авансовото плащане. Във връзка с подготовка на документи за подаване на искане за авансово плащане по проекта в размер на 200 000 лв. (Двеста хиляди), е необходимо съгласие на Общинския съвет според условията на договора за БФП за издаване на запис на заповед за сума в размер на авансовото плащане.

Предстои през ноември Общинският съвет да даде съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на, Министерство на труда и социалната политика в качеството му на Управляващ орган по оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020г., представлявано от Зорница Русинова – заместник- министър и Ръководител на Управляващия орган в размер на 200 000 лв., представляващи 20 % от стойността на проекта, във връзка със сключен административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-20120г., за изпълнение на Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“.

Сподели: