Община Сливо поле осигурява място за открита приемна на специалисти, които да оказват подкрепа на нуждаещи се от подкрепа при заплаха или случаи на домашно насилие

Запис на заповед ще бъде подписан от кмета на Община Сливо поле в полза на ДФЗ по проекта за реконструкция на водопроводна мрежа в с. Ряхово и с. Борисово

Кметът на община Сливо поле бе упълномощен от общинските съветници да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 91 868,75 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.021-0036-C01 от 06.06.2023 г. по проект: “ Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Ряхово и с. Борисово, община Сливо поле“ на Община Сливо поле, област Русе.

Кметът на община Сливо поле ще подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 18 373,75 лв. за обезпечаване на 100 % от заявените за финансиране разходи за ДДС към искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.021-0036-C01 от 06.06.2023 г. по проект: “Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Ряхово и с. Борисово, община Сливо поле“ на Община Сливо поле, област Русе.

Кметът на община Сливо поле ще подготви необходимите документи и искане за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.021-0036-C01 от 06.06.2023 г. и ще ги представи пред ДФ „Земеделие”. Той трябва да подготви необходимите документи и искане за финансиране на ДДС към авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.021-0036-C01 от 06.06.2023 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Сподели: