Започват дейности по разработване на планове за защита при бедствия в Русенска област

Започват дейности по разработване на планове за защита при бедствия в Русенска област

Време за прочитане: 2 мин.

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев ръководи днешното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, което беше свикано във връзка с подготовката по изготвяне на Областния план за защита при бедствия.

По време на заседанието бяха детайлно разгледани разработените указания от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет. В тази връзка бяха разяснени начина на разработване на общинските планове за защита при бедствия, както и на плановете за специфични опасности. Акцент беше поставен върху това какво трябва да включват съответните планове.

Фокусът ще бъде поставен върху оценката и оперативния контрол на опасността, идентификацията на специфичните мерки и дейности за превенция и защита, които ще бъде необходимо да бъдат предприети за справяне с опасността или заплахата, изборът на защитни действия, предупреждението на населението, предприемането на защитни действия, както и съответните дейности по възстановяване. Всичко това се очаква да доведе до подробно описание на това, което може да се случи, както и на последствията от подобен род събития, уточняване на функциите и задачите, необходими за справяне със съответните проблеми, а също така и подробности за това как ще се изпълнят тези задачи и функции.

Не на последно място присъстващите бяха запознати с начина за организация и разпределение на отговорностите, управлението, ръководството и координацията, събирането и обмена на информация, както и начина на провеждане на комуникация. За не по-малко важни бяха посочени ресурсното осигуряване за изпълнение на съответния план, както и неговия мониторинг и актуализация.

В края на заседанието беше приета и заповед за сформиране на работни групи за разработване на Областния план за защита при бедствия и специализираните планове за специфични опасности, които би трябвало да бъдат завършени до 10-ти юни тази година. Като най-голям риск и с евентуално най-сериозни последици както за живота и здравето на хората, така и за инфраструктурата беше посочена опасността от земетресение. Сред останалите специфични рискове за региона са още силните бури, снегонавяванията и обледяването, въникването на ледоход и нефтени разливи по река Дунав, както и свлачищата.

Абсолютно задължително за всяка област е разработването на планове за наводнения, ядрена или радиационна авария, както и земетресение, тъй като за повечето специалисти именно това е бедствието, което може да повлече още множество катаклизми.

По-рано през деня г-н Колев отговори на журналистически въпроси, като посочи, че към момента няма критично състояние на водите, язовирите, вътрешните реки, както и река Дунав. Нивата са в нормалните стойности за сезона. Също така той посочи, че от началото на месец април предстои първото за годината обследване на състоянието на реките, язовирите и защитните съоръжения на територията на областта с оглед превенция и недопускане тяхното преливане. За констатираните в минали периоди необходимости по укрепването на дигите са изпратени съответните искания до междуведомствената комисия за оглед на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които се отнасят за населените места Красен и Божичен в община Иваново и за населени места от община Ценово.

Сподели:

Още новини от деня