топла вода чешма

Започва големият проект за подмяна и изграждане на нова ВиК – инфраструктура в Русе и кварталите

Време за прочитане: 2 мин.

Днес, 13.04.2021 г., беше проведена онлайн информационна среща с представители на медиите. На срещата членовете на екипа за управление на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, представиха обобщена информация за финансирането на проекта, за очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности и предстоящия на 14.04.2021 г. старт на строителството на участък „Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“ по договор № С-0013-2019/18.09.2020 г. с предмет ”Инженеринг на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа”. Ръководителят на екипа за управление на проекта, г-н Стоян Нейчев, подчерта необходимостта от проявяване на разбиране от страна на гражданите, тъй като строителството ще се извърши в градска среда, което неизбежно ще доведе до известни неудобства за жителите и гостите на града. Координаторът на проекта, г-жа Милена Йорданова, представи интернет страницата на проекта, която е специално създадена, за да осигури по-добра информираност на всички заинтересовани страни за изпълнението на проекта, като уточни, че в раздел „Новини и съобщения“ ще се публикува актуална информация за предстоящите строителни дейности, за провеждането на официални събития по проекта, съобщения за нарушаване на нормалното водоподаване и др.

„ВиК“ ООД – Русе е Бенефициент по договор № Д-34-62/31.07.2019 г. за финансиране на проект
№ BG16М1ОР002-1.016-0001 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана
от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и
националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

Общата продължителност на дейностите по АДБФП, подписан между „ВиК“ ООД – Русе и
Министерството на околната среда и водите, e 54 месеца, с включени 5 месeца за окончателно отчитане и
плащане по проекта.

Срок за изпълнение на проекта: 54 месеца /15.08.2019 г. – 15.02.2024 г./
Стойност на проекта: 131 783 167.65 лв.
БФП – 95 873 605.70 лв.
Съфинансиране от Бенефициента – 35 909 561.95 лв.

Целта на проекта е да се постигне пълно съответствие на агломерация Русе с изискванията на
Директива 91/271/ЕИО, както и с Директива 98/83/ЕО, относно качеството на водите, предназначени за
консумация от човека. Допълнително, реализирането на проекта ще доведе до намаляване на загубите на
вода и повишаване устойчивостта на ВиК оператора.

Сподели:

Още новини от деня