Започва изграждането на два центъра за лица с психични разстройства и деменция в Русе

Община Русе изпълнява проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе:        

– един център за грижа за лица с психични разстройства;

– един център за грижа за лица с различни форми на деменция“,

съгласно подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0025-C01.                           

Официалното събитие – първа копка на обект „Основен ремонт, преустройство, промяна предназначението, пристрояване и частично надстрояване на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 в „Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)“ ще се проведе на 14.05.2020 г. в двора на сграда с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108.

Проектът се реализира с безвъзмездната финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ на ОП „Региони в растеж“. в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Договорът е подписан от Община Русе и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Бюджетът на проекта е в размер на 1 150 900,00 лв., от които 1 125 000,00 лв. 100% безвъзмездна финансова помощ и 25 900,00 лв. собствен принос на Община Русе.

Целта на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Русе, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Конкретната цел е да се осигури инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, а именно:

            – един център за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Русе, с капацитет 15 лица;

            – един център за грижа за лица с различни форми на деменция на територията на Община Русе, с капацитет 15 лица.

Сподели:

Още новини от деня