Агенцията за социално подпомагане в Русе Милена Влахова

Започва изплащането на помощите за отопление, към края на юли в Русенска област има 4 394 заявления

От 01 юли 2022 г. започна приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в приемните на дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор. Заявления могат да бъдат подавани и на електронните адреси на ДСП, които са защитени канали за обмен на информация.

Информация за контактите за връзка с ДСП в страната, както и образецът на заявление-декларация, са публикувани на интернет страницата на АСП.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 01.11.2022 г. до 31.03.2023 г.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. Със заповед на министъра на труда и социалната политика се определя и корекционния коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите, определени след 01.07.2008 г.

За отоплителен сезон 2022/2023 г. със заповед № РД-01-228 от 19.07.2021 г. на Министъра на труда и социалната политика са определени:

Корекционен коефициент, с който се намалява размера на пенсиите, определени след 01.07.2008 г. на стойност – 2,552.

Месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.- 104,71 лв.

С Решение на Министерския съвет № 500 от 19.07.2022 г. (РМС) е одобрено изплащането на допълнителни средства на лицата и семействата, на които е отпусната целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022-2023 г. Допълнителните средства са в размер на 20 лв. месечно или 100 лв. за целия отоплителен сезон и се изплащат чрез ДСП по настоящ адрес на лицата и семействата.

Така общият размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г. става 623,55 лв.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявеният начин на изплащане;

При отопление с твърдо гориво – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявеният начин на изплащане или на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

Изплащането на помощите за отопление за предстоящия зимен сезон (1 ноември 2022 г. – 31 март 2023 г.) започва от днес, 15 август. Размерът на помощта е 623,55 лв., което е със 100 лв. или 20% повече в сравнение с миналата зима. До края на август цялата сума ще бъде изплатена наведнъж на хората, които са кандидатствали за отпускането й през юли.

До 15 август са подадени 214 429 заявления за отпускане на целева помощ за отопление. Дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна са издали 131 334 заповеди за изплащането й. Останалите заявления се обработват. 

До 31.07.2022 г. включително общият брой подадените в област Русе заявления – декларации за отпускане на целева помощ за отопление е: 

 • 5 597 бр., от които:
 • За отопление с твърдо гориво в пари – 4 675 случая;
 • За отопление с електроенергия – 635 случая;
 • За отопление с твърдо гориво чрез доставка от търговец – 66 случая;
 • За отопление с топлоенергия – 157 случая;
 • и 13 случая на заявено отопление с природен газ;
 • 51 заявления са били в процес на регистрация.

Към края на месец юли 2022 г. заповеди за отпускане са издадени във връзка с 4 394 заявления. Издадените заповеди за отказ са 512. Това съобщи за RuseInfo днес директорът на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане – Русе Милена Влахова.

За сравнение със същия период на 2021 г. можем да посочим, че подадените заявления-декларации към края на месец юли са били 5 327 бр. или с 270 бр. по-малко от настоящия период.

Издадените заповеди за отпускане на целева помощ са били 4 334 бр. (с 60 бр. по-малко от настоящия период), от които:

 • За отопление с твърдо гориво в пари – 3 392 случая;
 • За отопление с електроенергия – 521 случая;
 • За отопление с твърдо гориво чрез доставка от търговец – 67 случая;
 • За отопление с топлоенергия – 115 случая;
 • и 7 случая на заявено отопление с топлоенергия;

Издадените заповеди за отказ за същия период са били 993 бр.

Сподели: