Бензиностанция ще бъде изградена върху над 15 декара в кв. „Източна промишлена зона“

В Община Русе са постъпили искане и инвестиционно намерение за закупуване на поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе /УПИ ХХVI-80/ – частна общинска собственост, съгласно АОС №8204/27.06.2017 г. Имотът се намира в Източна промишлена зона на гр. Русе и представлява поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 15 809 кв.м., с адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 63427.178.80.12 – едноетажна, със застроена площ 203 кв.м., с предназначение: сграда за търговия.

Заявленията са разгледани от Комисията по общинска собственост, която дава своето съгласие за продажба на поземления имот, заедно с построената върху него сграда за търговия, предмет на АОС №8204/27.06.2017 г. по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Във връзка с горното, в Община Русе е постъпило ново искане за стартиране на процедура за продажба на имот с идентификатор 63427.178.80, с площ 15 809 кв.м. по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. За започването на процеса по продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е необходимо Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. (ГПП) да бъде допълнен и да се открие процедура за приватизация на посочения по-горе имот.

Годишният план за приватизация на общинска собственост (ГПП) през 2018 г. е приет от Общински съвет Русе с Решение №735/25.01.2018 г. Съгласно чл. 9, т. 5 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Комисията по приватизация и следприватизационен контрол дава становище по предложенията за откриване на процедура за приватизация.

Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) на свое заседание разгледа и обсъди предложението за продажба на описания по-горе имот с построената в него сграда и предлага Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. да бъде допълнен с нея и да се открие процедура за приватизация. (Протокол №23/28.05.2018 г. на КПСК).

Последващите действия са: – възлагане изготвянето на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство“;
– разглеждане и приемане от КПСК на изготвената приватизационна оценка и информационен меморандум и предложение за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общинския имот;
– внасяне на проект на предложение до Общински съвет – Русе за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имота.

Днес Общински съвет – Русе допълни Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2018 г., приет с Решение № 735/25.01.2018 г., Приложение № 2 с точка 2.11: „Поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 15 809 кв.м., с адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 63427.178.80.12, едноетажна, със застроена площ 203 кв.м., с предназначение: сграда за търговия“.

Открива се процедура за приватизация на „Поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 15 809 кв.м. с адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 63427.178.80.12 – едноетажна, със застроена площ 203 кв.м., с предназначение: сграда за търговия“.

Кметът на Община Русе Пламен Стоилов обяви, че там ще бъде изградена бензиностанция на световноизвестна верига.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"