Започва разширяването на гробищния парк в Бяла

Община Бяла промени предназначението на част от с №№ 000447 /площ 102 918 м2/ и 000878 /площ 431 409 м2/ в землището на гр. Бяла, с цел разширение на съществуващия в съседен имот с № 000337 гробищен парк. Двата засегнати имота представляват земеделска земя, с начин на трайно ползване: пасище, мера, публична общинска собственост и попадат в слой „постоянно затревени площиˮ по смисъла на чл. 33а, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

За реализацията на разширението на гробищния парк се изготви Подробен устройствен план – план за застрояване и отделяне на терен от 12 декара от имоти с №№ 000447 и 000878 в землището на Бяла. От първите 2 имота се отделят общо 12 декара за разширение на гробищния парк в кв. „Тара Бяла“.

Третият имот №№000338 е с площ 20 177 м2 и НТП „Сметище“. От третия терен се отделят други 12 декара за „постоянно затревени площи“.

Площта на настоящия гробищен парк е 5951 м2. В новия парк ще се обособят гробищни квартали, ще се направи ново районно осветление, алеи, паркинг зони. Няма да се изгражда канализация, а от съществуващия водопровод и ел. захранване ще бъде направено свързване към новото разширение. С него ще се осигурят нови 1500 гробни места.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"