Започва реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Сливо поле и Ряхово

Започва реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Сливо поле и Ряхово

Кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов в присъствието на жители на Община Сливо поле, изпълнителя на строително-монтажните работи -„Пътинженеринг“ АД гр. Русе и строителния надзор – „Русенска строителна борса“ ООД гр. Русе, постави началото на строителството на обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе със следните подобекти:

✅ Подобект № 1: Реконструкция и рехабилитация на улица „Цар Калоян“ по регулационния план на гр. Сливо поле от ОТ 124 до ОТ 85;

✅ Подобект № 2: Реконструкция и рехабилитация на улица „Олимпи Панов“ по регулационния план на гр. Сливо поле, кв. Сливица от ОТ 223 до ОТ 247;

✅ Подобект № 3: Реконструкция и рехабилитация на улица „Хан Аспарух“ по регулационния план на с. Ряхово от ОТ4 до ОТ13 и от ОТ 23 до ОТ 26;

✅ Подобект № 4: Реконструкция и рехабилитация на улица „Витоша“ по регулационния план на гр. Сливо поле от ОТ 83 до ОТ 119;

✅ Подобект № 5: Реконструкция и рехабилитация на улица „Чавдар Войвода“ по регулационния план на гр. Сливо поле от ОТ 142а до ОТ 145“.

Проектът е на стойност 299 967,29 лева и се осъществява в изпълнение на Административен Договор № BG06RDNP001-19.619-0001-С01/2023г. между Община Сливо поле, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група /МИГ/ „Тутракан – Сливо поле“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Крайният срок за изпълнение на строителните дейности е 30.06.2025 г.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване технико-експлоатационните качества на уличната инфраструктура, средата на живот и пътната безопасност в Община Сливо поле чрез инвестиции в инфраструктура.

Сподели: