Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет в Русе

Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет в Русе

Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Русе. В днешния 12 октомври се проведоха първите две заседания на комисиите по Култура и религиозни въпроси и Екология.

Още от самото начало точката за Учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ породи дискусии и обсъждане между общинските съветници.

Основната цел на създаването на Фонда и на предлагания нормативен акт е повишаване обществената ангажираност на гражданите на град Русе към заобикалящата ги среда, като ги стимулира с личен труд да извършват дейности по облагородяване на междублоковите пространства. Следващата цел, която се поставя с предложения проект за нормативен акт, е ясно регламентиране на условията за отпусканe на средсвата и на взаимоотношенията между Община Русе, като финансиращ орган, и кандидатите за финансиране. Друга съществена цел е създване на облекчени условията за кандидатстване и отчитане на финанснирането.

Интересен е и моментът с одобряването на „Общ устройствен план на Община Русе“, като изготвянето на общия устройствен план на цялата територия на Община Русе се случва за първи път. Досега е бил описван единствено планът на град Русе, не и на цялата община.

Следващите заседания на постоянните комисии ще бъдат, както следва:

13.10.20 г. – Взаимодействие с гражданското общество – 10:00 ч.

13.10.20 г. – Здравеопазване и социална политика – 14:00 ч.

13.10.20 г. – Териториално устройство и строителство – 15:30 ч.

14.10.20 г. – Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 10:00 ч.

14.10.20 г. – Младежта и спорта – 13:30 ч.

14.10.20 г. – Образование, наука и иновации – 15:00 ч.

15.10.20 г. – Бюджет и финанси – 10:00 ч.

15.10.20 г. – Комунални дейности и транспорт – 14:00 ч.

15.10.20 г. – ЗОРС – 16:00 ч.

Граждани и медии могат да присъстват на всички заседания, а заседанията на постоянните комисии можете да гледате и НА ЖИВО на страницата на Общински съвет – Русе.

Сподели: