ОТКРИЙ-МЕ-ЗА-СВЕТА-ОТКРИЙ-СВЕТА-ЗА-МЕН

Започнаха обучения на 20 бенефициенти за формиране на капацитет за превенция на рисково поведение и на нагласи за поемане на социален ангажимент

ОТКРИЙ-МЕ-ЗА-СВЕТА-ОТКРИЙ-СВЕТА-ЗА-МЕН

В изпълнение на Проект „ОТКРИЙ МЕ ЗА СВЕТА, ОТКРИЙ СВЕТА ЗА МЕН!”, по процедура BG05M90P001-2.009 „ОТКРИЙ МЕ“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, целящ да допринесе за насърчаване на социалното включване на децата и младежите в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги в град Русе, на 07 септември 2019 г. започнаха обучения на 20-те бенефициенти за формиране на капацитет за превенция на рисково поведение и на нагласи за поемане на социален ангажимент.

Целта на обученията е насочена към преодоляване на групови и личностни дефицити, ограничаващи възможностите за социално интегриране на бенефициентите. За постигането ѝ ще бъдат проведени следните обучения:

  • Разпознаване на видове зависимости, прояви на агресия и насилие, овладяване на рискови ситуации.;
  • Оказване на първа помощ и взаимопомощ, включване и работа в доброволчески мрежи;
  • Формиране на компетенции за интегриране в общността.

–––––––- www.eufunds.bg –––––––-

Договор  за БФП № BG05M90P001-2.009-0042-C01  „Открий ме за света, открий света за мен!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Сподели: