Започна изграждането на пешеходен надлез над бул. „България“

Започна изграждането на пешеходен надлез над бул. „България“ в района на №246-248. Това става след одобрена скица – предложение и задание за проектиране на ПУП – ПЗ на ПИ 63427.15.713 и ПЗР на част от ПИ 63427.5.841 по КККР на гр. Русе, с възложители – Кмета на Община Русе и Областния управител на Област Русе (тъй като ПИ 63427.15.713 е държавна собственост).

С ПУП – ПЗ на ПИ 63427.15.713 се определя граница на свободно застрояване, с ограничителни линии на застрояване, на 1,50 м. от въздушното ел. захранване в района на разработката и на 3,00 м. от имотната граница на ПИ 63427.15.701. С ПУП – ПРЗ на част от ПИ 63427.5.841 се образува нов урегулиран поземлен имот в кв. 759 по плана на гр. Русе, с площ 254 кв.м. и граница на свободно застрояване, с ограничителни линии на застрояване, разположено на 3,00 м. от новите регулационни граници. Съгласно Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони новият УПИ е с отреждане за инженерно-техническа инфраструктура.

В резултат на проведени срещи с тях е изследвана възможността за техническа реализиране на надлез на предложената локация с оглед решаване проблема на живущите от двете страни на булеварда. В Община Русе е получена и информация от Областна дирекция на МВР – Русе, сектор „Пътна полиция“ с регистрационен индекс №24-27-156/05.07.2017 г., която потвърждава факта, че най-конфликтният участък по бул. „България“ действително е този посочен от гражданите поради засиленото движение на пешеходци от кв. „Чародейка“ към централната част на града.

Сподели:

Още новини от деня