община две могили

Започна изпълнението на проект за ремонт на пътища в Община Две могили за над 4,6 млн. лева

Община Две могили подписа с ДФ „Земеделие“ договор за безвъзмездна финансова помощ запроект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г.

Става дума за „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в община Две могили и подмяна на водопровод“, включваща следните обекти, подобекти и участъци:

Обект 1: „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински път RSE 1082 /п.к. RSE1005/ – Баниска /TGV 1137/ и подмяна на водопровод в с. Баниска”, община Две могили, област Русе.

Обект 2: „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински път TGV 1137 /граница общ. Попово – Две могили/ – Могилино – Баниска /RSE 1082/ и подмяна на водопровод в с. Баниска и в с. Могилино”, община Две могили, област Русе. Обект 3: „Рехабилитация на участък от общински път RSE 2004 /п.к III 501/ – до граница общ. (Две могили – Борово ), община Две могили, област Русе.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 4 667 953 лева, като националното съфинансиране е в размер на 701 543 лева. Началото на проекта се постави на 9 март тази година.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"