Започна обновяването на русенския кей и изграждането на корабни места

Започна обновяването на русенския кей и изграждането на корабни места

Днес, 17.09.2018 г., на крайбрежната ивица под хотел „Рига”, се извърши официална церемония – първа копка на обект „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“. Обектът се изпълнява в рамките на проект „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ по Програма Интеррег Румъния-България 2014-2020 г.

Започна обновяването на русенския кей и изграждането на корабни места

На нея присъстваха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, зам.-кметът по устройство на територията и ръководител на проекта инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе и експерт „Инвеститорски контрол” по проекта арх. Живка Бучуковска, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, зам.-кметът на Община Гюргево Йонуц Чоака, екипът по проекта и представители на медиите.

Започна обновяването на русенския кей и изграждането на корабни места

Проектът се осъществява по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г., Приоритетна ос 1, Специфична цел 1.2 „Повишаване безопасността на транспорта по водните и морски пътища“ и е с продължителност 30 месеца. Той включва комплекс от дейности, насочени към осигуряването на безопасен транспорт чрез подобряване на водните пътища на река Дунав. Дейностите са свързани с изграждане на кей от страна на Община Гюргево и развитие на зоната около канал „Свети Георги“ с цел подобряване свързаността с паневропейския ко ридор за воден транспорт. Община Русе ще осъществи рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и ще подобри навигационните условия на три корабни места, създавайки възможност на пътнически кораби да акостират на участък с дължина 480 метра целогодишно.

Общата стойност на проекта за двата партньора е 14 375 057,75 лв. Безвъзмездните финансови средства за Община Русе са в размер на 8 827 063,34 лв., като общинското участие е 180 236,04 лв.

Мащабният проект е част от местните политики на общините Русе и Гюргево, целящи подобряване безопасността на навигацията по Долен Дунав.

С този проект, Община Русе успешно продължава дейностите по пълното преобразяване на крайбрежната ивица на града. По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. вече се изпълняват два големи проекта – „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап“ и „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“. По този начин общата инвестиция с европейско финансиране в крайбрежната ивица възлиза на близо 26 млн. лева.

Сподели: