Утре в Русенския университет ще се състои информационна среща на тема „Новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г.“

Започна проучване посредством анкета за прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в Северен централен район

Във връзка с прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и изпълнението на интегрирани проекти през настоящия програмен период 2021-2027 г., стартира проучване сред заинтересовани страни чрез попълването на анкета. Тя има за цел да установи степента на запознатост с подхода ИТИ, областите, в които има недостатъчна информираност, и да подпомогне създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на Северен централен район за планиране (СЦР).

Анкетата е насочена към държавни институции на централната и местната власт, бизнеса, образователните институции, доставчиците на социални услуги, неправителствения сектор, гражданското общество и други заинтересовани.

Всяка активност е важна, за да бъде събрана достатъчна по обем информация, на която да се базира бъдещата работа по подхода ИТИ. Молим за Вашето съдействие за попълване и разпространяване на анкетата!

Областен информационен център – Русе е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.

Сподели: