Продължава ремонтът на общежитието на Спортното училище в Русе

На 16 септември завършва ремонтът на общежитието и Спортното училище в Русе

Време за прочитане: 2 мин.

С довършителни дейности в стаите продължава ремонтът на общежитието и Спортното училище в Русе. Той започна през месец март тази година и предстои завършването му на 16 септември.

Близо 2 години след обявяване на обществената поръчка за ремонт на сградите на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ и общежитие в Русе, Министерството на младежта и спорта възложи дейностите на консорциум „Юротийм-Токрия“ със седалище в гр. София, ж.к. НАДЕЖДА 4, блок 423, вх. А, ет. 3, ап. 8.

Цялото име на предмета на поръчката е:

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране – техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища” – Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие, гр. Русе, основен CPV код: 45000000: Строителни и монтажни работи, допълнителен CPV код: 71315000: Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради.

Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по–дълъг от 300 дни. Обща прогнозна стойност на поръчката: 1 830 000 лв. без ДДС или 2 196 000 лева с ДДС. Договорът е сключен за 1 738 500 лева без ДДС или малко под 2.1 млн. лева с ДДС. По данни от ИСУН датата на сключване на договора е 26 юли 2018 година, макар че в документацията на Министерството на младежта и спорта е посочена датата 1 юни 2018 г.

Решението за определяне на изпълнител е взето още на 11 август 2017 година. От това решение на Министерството става ясно, че въпросният консорциум печели поръчката с 83.44 точки. Малко след него, на второ място, е класирано друго обединение „Енергопроект Русе 2017“ с 80 точки, а на трето консорциум „Русе Спорт 2017“ със 77.29 точки. Общо 9 участници са подали документи, като сред тях прави впечатление името на „ПСТ ГРУП“ ЕАД – една от големите строителни фирми в България.

Спечелилият консорциум „Юротийм-Токрия“ предлага на Министерството да изпълни проектирането и строителството за срок от 131 дни и дава от 5 до 8 години гаранция в зависимост от извършените дейности.

Консорциумът има за членове следните фирми – 175220673 ЮРОТИЙМ СТРОЙ ЕООД, 130007553 СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД, 202521491 ТОКРИЯ ЕООД, 114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД, 202938225 ЕВРОКОНСУЛТ РУСЕ ЕООД.

Софийската Юротийм Строй е създадена през 2008 година и е участвала в други обществени поръчки за СМР.

Хасковската фирма Токрия ЕООД е създадена през 2013 година и е печелила поръчки за саниране на сгради в общините Бургас, Димитровград и др.

Софийската фирма Стройконсулт-ГН 99 ЕООД е проектант на обекта, като е печелила много обществени поръчки в цялата страна.

Плевенската „ЕВРОСТРОЙ РН” ЕООД е с предмет на дейност строително монтажни работи, инженерингова дейност, строителен надзор, оценка на съответствието на работни проекти, технически поспорти, сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност по чл.23 от ЗЕЕ.

Общата инвестиция в Спортното училище в Русе е на стойност малко над 3 млн. лева, като освен ремонтните дейности са включени и още 5 процедури – Доставка на обзавеждане, Доставка на електроуреди, Доставка на компютърна техника, Осъществяване на строителен надзор и Извършване на финансов одит на проект.

Сподели:

Още новини от деня