Започна строителството на 20 нови сгради в Русенска област през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. е започнал строежът на 1 389 жилищни сгради с
9 089 жилища в тях и с 957 599 кв. м разгъната застроена площ, на 6 административни сгради/офиси с 3 998 кв. м РЗП и на 550 други сгради с 392 189 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 9.5%, но жилищата в тях се увеличават с 23.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 11.6%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 25.0 и 23.3%. Намаляват и започнатите други видове сгради – с 14.2%, както и общата им застроена площ – с 28.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 9.2%, жилищата в тях – с 37.8%, както и общата им застроена площ – с 23.0%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 25.0%, а тяхната РЗП – с 19.8%. Започнал е строежът на 6.4% повече други видове сгради с 14.6% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 255 жилищни, 3 административни и 102 други сгради; София (столица) – 229 жилищни и 21 други сгради; Варна – 174 жилищни и 19 други сгради; Стара Загора – 76 жилищни и 94 други сгради.

Започна строителството на 20 нови сгради в Русенска област през първото тримесечие на 2024 година. В тях ще има 195 жилища, а общата РЗП ще възлиза на 20 987 м2. 23 други сгради с РЗП 12 972 м2 също вече се строят в региона.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни- сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и други).

Разгъната застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Сподели: