Засетите площи с пшеница са 68333 дка, с ечемик – 8805 дка и рапица 3490 дка. към края на октомври в Община Две могили

По време на днешното заседание на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите в Русе с председател зам. – областния управител Айлян Карамехмедова Нейхан Назиф – старши експерт „Земеделие и гори” в Община Две могили, представи доклад за състоянието на земеделието в региона към настоящия момент. Община Две могили е утвърдена като производител на аграрни продукти, като традиционно е застъпено отглеждане на хлебна пшеница. Основно място в рег…

Код на новината : *119984.html

    

Сподели: