ипи

Застраховането на общинска собственост е в периферията при управлението на рискове

След като миналата седмица представихме данни за общите разходи за защита на населението срещу бедствията и авариите на общините за периода 2019 – 2021 година, тази седмица ще разгледаме данни за застрахователното поведение на общините на база на информация както за приходите от застрахователни обезщетения, така и на направените разходи за застраховки в общинските бюджети. Застраховането е един от механизмите за прехвърляне на риска от възникнали негативни събития върху трета страна, който за съжаление все още слабо се използва както от българското население, така и от публичната администрация.

Разходите на общините за застраховане за периода 2019 – 2021 година са в размер на общо 39,9 млн. лв. Тези разходи включват както застраховки на общинско имущество (дълготрайни материални активи), така и разходи за задължителни застраховки там, където общините са ги извършили. Стойността на разходите за застраховки показват силна корелация с броя на населението в общината, като най-големите общини са извършили и най-големи разходи по този параграф (Столична, Варна и Бургас). Само тези три общини имат разходи от по над 1 млн. лв. за периода. Няма общини без разход за застраховане, като в 141 от тях този разход е под 100 хил. лв. На ниво област прави впечатление относително високият разход за застраховане в Бургас, Варна и Велико Търново. Сравнително ниски пък са разходите в области Видин, Кюстендил, Хасково и Шумен.

[Интерактивна версия на картата]

От другата страна на спектъра стоят приходите от застрахователни обезщетения – това е плащането от застрахователя към застрахования, което дава възможност на пострадалите да възстановят по-бързо щетите и да преодолеят последиците от бедствието Общият им размер за периода е 4,8 млн. лв. За разлика от разпределението на разходите, тук виждаме, че 83 общини не са получили приходи от застрахователни обезщетения – в тях не са се реализирали рисковете, срещу които общините са били застраховани. Плащания на стойност общо под 10 хил. лв. са получили още 118 общини. Най-голям размер обезщетения са получили общините Сливен, Столична и Бургас, като изплатените обезщетения в община Сливен са в размер на над една трета от всички общински приходи по този параграф (1,97 млн. лв.). Те са били изплатени през 2019 г. във връзка със спечелено дело от общината за обезщетение за имуществени вреди по застраховка и законна лихва за забава[1] по първия воден цикъл срещу строители и техни застрахователи.

[Интерактивна версия на картата]

Застраховането може да бъде ефективен инструмент на публичната власт за управление на риска и намаляване на тежестта на рисковите събития, бедствия и аварии върху общинските бюджети, но на този етап данните сочат, че то има по-скоро периферна роля.

Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/zastrahovaneto-na-obshtinska-sobstvenost-e-v-periferiyata-pri-upravlenieto-na-riskove/#ixzz7ta9UJ7mg

/Автор: Петя Георгиева /ИПИ/

Сподели: