Защита на екологичното становище от Иван Белчев за инвестиционното намерение в зона Тегра

Защита на екологичното становище от Иван Белчев за инвестиционното намерение в зона Тегра

Уважаеми съграждани,

Ако напишете екологично становище относно инвестиционно намерение на дадена фирма и изкажете своето притеснение, то очаквайте да бъдете публично обиждани с грозни думи, а името и авторитета ви почернени. Поне така стана при мен.

Така ще бъде и за напред. Не само при мен, а и към всеки дръзнал да защити екологията в Русе. А Русе е град, чиито жители го напускат точно заради екологичните проблеми. И аз бях един от тях, но се върнах. Сега темата за екологията и подобряването на начина на живот на русенци е моята кауза.

В следващите редове ще прочетете за икономическия растеж в Община Русе, Екологичното становище за ново инвестиционно намерение, Предложение с 9 екологични мерки, Очаквано публично извинение от фирма Булмаркет ДМ ЕООД.

Икономически растеж

Не отричам, че една бъдеща обработка на растително масла и животински мазнини ще подобри икономическия климат в Община Русе и ще разкрие работни места, нито че фирма Астра биоплант ЕООД ще се наложи на пазара с биогорива, ще осигури материал за близката производствена база за биодизел и тя ще може вече да работи на пълни обороти, което ще даде прехрана на още семейства. Печалбите на фирмите ще се увеличат и така се очаква заплатите на служителите да се доближат на тези в Европа. Заплати, каквито се полагат на всички служители, работещи в тази сфера. Фирма, чиято основната цел е чрез производството на качествени продукти, отговарящи на изискванията на клиентите им, да удовлетвори техните потребности и по този начин да постигне максимално голям пазарен дял на българския и европейски пазар, няма как да няма чисти намерения и нямам причина да се съмнявам в техния професионализъм.

Гореописаното е пределно ясно и съм убеден, че всички хора са го знаели и преди. Затова в мои публикации и видеоклипове (да се разбира становища), насочени към бъдещето инвестиционно намерение в района на бившето КТМ, тези общоизвестни неща не са споменати. Екологичните становища не са с цел възхвала на дадено предприятие, а дават един друг поглед над бъдещи инвестиционни намерения. Такива становища могат да бъдат изготвени от всеки, който има конкретни притеснения. 

Екологично становище

Както обещах, ще посоча източниците, на които се базират моите екологични становища. Първо е посочено опасението, а след това е изваден обосноваващ цитат от документа “Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда)” за инвестиционно предложение за изграждане на нова инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини от септември 2020.

Считам, че е нужно, РИОСВ-Русе да извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.


1. Според Розата на Ветровете миризмата ще отива право към близките населени места. Предприятието се намира на 1,5 км от Мартен, на 7 км от Русе и на 5 км от Николово и Сандрово. – Опасението се обосновава от цитатите “Източник на интензивно миришещи вещества могат да бъдат формираните отпадъчни води, които са били в контакт със отпадъчните масла… Всички отпадъчни води напускат съоръженията на инсталацията по тръби и с помощта на помпи се прехвърлят към ЛПСОВ (Пречиствателната станция за отпадъчни води). Потенциален източник на емисии на интензивно миришещи вещества са съоръжения към ЛПСОВ… За ограничаване на миризмите, две от съоръженията – изравнител и вторичен утаител – ще са частично покрити, а филтър пресата е в затворено помещение. По този начин възможните емисии в тази точка на площадката са ограничени и минимизирани.”, стр. 40; Данни за Розата на ветровете на стр. 107


2. Отпадните води ще са 50 000 литра за денонощие и ще представляват смес от обработени животински и растителни мазнини и химични съединения. – “Очакваните количества производствени отпадъчни води са : До 5 м3/час (до 3 м3/ч от дегаминг и до 2 м3/ч от вакуумната инсталация).”, стр. 22 – Тоест отпадъчните води няма да са 50 000 литра, както съм писал, а 120 000 литра за 24 ч.
“Параметрите на заустваните отпадъчни води ще бъдат: pH = 6,0-8,5; Неразтворени вещества = 50 мг/дм3 (литър); БПК5 (Биологична потребност от кислород) = 10 мг/дм3; ХПК (Химично потребление на кислород) (бихроматна) = 60 мг/дм3 (литър); Нефтопродукти = 10 мг/дм3 (литър); Растителни и животински масла = 10 мг/дм3 (литър)”, стр. 6


3. Процесът на работа на предприятието ще е непрекъснато и ще работи 24/7. Тоест миризмите ще са постоянни, а отпадните води ще се леят през цялото време в Дунава, а оттам и към подземните води, осигуряващи питейна вода за района. – “Инсталацията ще работи в режим 24 часа/денонощие, 7 дена/седмица, 333 дни в годината, като средноденонощният капацитет ще е по входяща суровина – 500 т/денонощие.”, стр. 4; “Връзката между подземните води с активен водообмен и гъстотата на хидрографската мрежа и оттока в нея е доста тясна и ясно изразена в годишните криви на речния отток. Подземните води в редица хидрогеоложки басейни (котловини и карстови басейни) се подхранват главно от инфилтрацията на речния отток,” План за управление на речните басейни в Дунавски район т. 1.3.1


4. Предприятието ще обработва мастни киселини и растително масло, които изпускат маслените аерозоли. В по-големи количества, маслените аерозоли могат да доведат до заболяване от липоидна пневмония и астма. Също така могат да са причина за възпалителни кожни заболявания – дерматити, обриви и алергии. – “Теоретично, при по-големи количества, маслените аерозоли могат да доведат до заболяване от липоидна пневмония и астма. Също така могат да са причина за възпалителни кожни заболявания – дерматити, обриви и алергии. Граничната стойност за маслени аерозоли във въздуха на работната среда е определена в Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн.,ДВ,бр.8 от 30 януари 2004 г.) – 5 mg/m3 за 8 часа. Разработена е система за оценка на риска на работните места, която е утвърдена и се контролира от Инспекция по труда. Работният персонал на площадката следва да използва лични предпазни средства за защита на очите, кожата и дихателните пътища. Не се очаква възникване на здравен риск за работещите при спазване на технологичните инструкции. Не съществува опасност за населението на околните населени места следствие употребата на сурово и употребявано масло в инсталацията.” стр. 54


5. На площадката ще има налични опасни химични вещества, като натриева основа, фосфорна киселина, аморфен силициев диоксид, лимонена киселина, дизелово гориво и природен газ. – “На площадката ще има налични само опасни химични вещества, като Натриева основа, Фосфорна киселина и Лимонена киселина, които не са в обхвата на веществата, посочени в Приложение № 3 към ЗООС…Дизелово гориво – Съхранява се в 1 бр. резервоари към Дизелгенератор от 0,2 т. Притежава опасни свойства, посочени в Приложение 3 на ЗООС. Природен газ – Няма съхранение. Наличено е само в тръбопроводната система на газопреносната система в количество 0,015 т. Притежава опасни свойства, посочени в Приложение 3 на ЗООС”, стр. 45 “Не съществува опасност за населението на околните населени места следствие употребата на натриева основа в инсталацията.” стр. 52; “Не съществува опасност за населението на околните населени места следствие употребата на фосфорна киселина в инсталацията.” стр. 53 “Не съществува опасност за населението на околните населени места следствие употребата на лимонена киселина в инсталацията.” стр. 54 “Поради малкото количество дизелово гориво, което ще се съхранява на площадката…Не съществува опасност за населението на околните населени места.” стр. 55


6. Азотни оксиди ще се отделят от 3 бр. котли с обща номинална инсталирана топлинна мощност до 15 MW. Краткосрочното и дългосрочното излагане на Азотни оксиди може да предизвика остри белодробни увреждания у здравите индивиди както и други респираторни симптоми. – “Азотни оксиди – отделят се в атмосферния въздух при изгаряне на природен газ. Преобразуват се в контакт с организма в киселини, проявяващи иритативно и корозивно действие. Основният източник на отделянето на азотни оксиди ще са 3 бр. котли, тъй като за гориво ще се използва природен газ. Котелната инсталация, която ще бъде изградена на територията на производствената площадка, включва три броя котли (единият от които ще е резервен) и ще бъде с обща номинална инсталирана топлинна мощност до 15 MW.” стр. 55; “Краткосрочното излагане на много висока концентрация на NO2 може да се изрази в остри белодробни увреждания у здравите индивиди….Хроничното (т.е. трайно) излагане на NO2 се свързва с повишени респираторни симптоми. ” от Изпълнителната агенция по околна среда


7. Площадката е в зона на заливане с дълбочина под 0.5 m. Така река Дунав представлява потенциална опасност за обекта. В проекта не са предвидени диги за намаляване на риска от наводнения. – “Площадката на „Астра Биоплант“ ЕООД граничи със зона на заливане с дълбочина <0.5 m. Може да се приеме, че река Дунав представлява потенциална опасност за обекта.”, стр. 48; “Територията на предприятието е в близост до коритото на река Дунав и граничи със заливната зона на реката… Поречието на р. Дунав е на разстояние 210 m север-северозападно от северната граница на площадката.”, стр. 65


8. Ураганният вятър е рядко явление, но се случва. Тогава покривните конструкции могат да се разрушат. В този случай може да се получат различни деформации и течове на опасни вещества. Не са предвидени двойни защити за такива бедствия. – “Ураганният вятър, надхвърлящ значително ветровото натоварване при оразмеряването, е рядко явление, но въпреки това се случва. Съществува опасност да се получи такова натоварване върху покривните конструкции, че то да надхвърли проектното и те да се разрушат или откъснат от мястото си. В този случай може да се получат различни деформации и течове на опасни вещества, ако бъдат засегнати резервоари.” стр. 49


9. Ако на обекта възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима външна намеса, няма да може да се реагира, ако има обилен снеговалеж. Не е предвидена частна пожарна станция в зоната на бившето КТМ, въпреки че голяма част от него са на една от най-печелившите фирми в България. – “Спецификата на континенталния климат е в основата на възможни снегонавявания. В резултат на тях се получават големи преспи, което би затруднило комуникацията в рамките на обекта. Това в най-голяма степен представлява опасност, ако на обекта възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима външна намеса.” стр. 49


10. И като за финал: Екологичното състояние на химичното състояние е определено като – Не достигащо добро – тоест освен, че може да замърсява Дунава и въздуха, може да замърсява и питейната вода на целия район. Като икономически аспект се посочва, че фирмата ще се утвърди на пазара на биогорива. Последното го знаем – икономическите интереси са преди екологичните и здравословните. – “Екологичното състояние/потенциал е определено като Умерено (показатели с отклонения от стандартите за качество СКОС – БЕК-МЗБ, ФБ, риби, Al), а химичното състояние, като – Не достигащо добро.” – стр. 66; “Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение…Икономически аспект – утвърждаване на фирмата на пазара на биогорива”, стр. 64,65; За замърсяването са посочени източници в т. 1, 2, 3, 4, 5, 6


11. Астра биоплант е санкционирана многократно от РИОСВ-Русе, свързано с неприятни миризми от изтичащите отпадъчни води, изтичане на отпадъчни води от пречиствателната им станция, отпадъчните им води са замърсили бреговата ивица на река Дунав. – “Съдът потвърди 2000 лева санкция от РИОСВ спрямо „Астра биоплант“ за прекомерен шум в Сливо поле” 12 юни 2016 г.; “Предприети са административно-наказателни мерки срещу „Астра биоплант” ЕООД за неефективна работа на пречиствателната станция, вследствие на което отпадъчните води са замърсили бреговата ивица на река Дунав” 29 Август 2013; “РИОСВ-Русе установи неправомерно използване на тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води (ОВ) в река Дунав от „Астра Биоплант“ ЕООД по подаден сигнал за остра неприятна миризма в района на село Ряхово, замърсени и оцветени води в река Дунав срещу остров „Татарка” и наличие на умряла риба.” 09 Май 2011 г; “Експерти на РИОСВ-Русе констатираха заблатени терени в района на завода за биодизел в гр. Сливо поле. Експертите са установили, че част от отпадъчните води от пречиствателната станция са разлети в задния двор на завода и са причинили заблатяване на терена.” 09 Ноември 2010 г.; “Експерти на РИОСВ-Русе пломбираха канала, отвеждащ отпадъчните води на “Астра биоплант” ЕООД. Мярката е предприета с оглед предотвратяване изпускането на отпадъчни води в заустващия канал.” 21 Май 2010 г.; “Производствени отпадъчни води от „Астра биоплант” АД се изливат свободно и постъпват в оформеното, успоредно на канала суходолие. На дружеството „Астра биоплант” АД са дадени предписания да изградят цялостен закрит канал до точката на заустване и почистят и възстановят терените от минали замърсявания.” 13 Април 2010 г. – източник уебсайт на РИОСВ-Русе

Предложение с 9 екологични мерки

За да се гарантира чисто производство предлагам 9 екологични мерки:

1. Допълнителни филтри за котлите, които ще работят на природен газ

2. Датчици за измерване на химични съединения, които се използват в производството и за фините прахови частици, излизащи от производството. Данните да са публично достъпни в интернет и да има архив.

3. Датчици на изходната тръба към р. Дунав, въпреки че изходният материал ще е преминал през пречиствателна станция. Данните да са публично достъпни в интернет и да има архив.

4. Граждански контрол чрез видеонаблюдение 24/7 на изходната тръба и на приемането на материал, всичко това осветено през нощта. Достъпно в интернет.

5. Надграждане на технологията, в посока екологично чисто производство

6. Засаждане на дървета на празните места на всички територии на Астра биоплант и свързаните с Булмаркет фирми – дърветата са естествен филтър

7. Изграждане на диги за намаляване на риска от наводнения, идващи от високото ниво на Дунава

8. Двойна защита на покривните конструкции при ураганен вятър

9. Да се предвиди частна пожарна в района на КТМ, заради многото предприятия, които се намират там

Публично извинение

След тези отговори, очаквам публично извинение от фирма Булмаркет ДМ за написаното в уебсайта Русе Медиа: “Новото инвестиционно намерение на „Астра Биоплант“ отново бе манипулативно използвано за трупане на политическа кариера – в случая от лицето Иван Белчев и партията, в която се опитва да израстне на наш гръб…. Притеснително е, че нашето дружество е една от малкото местни фирми, които инвестират подобни средства в тези изключително трудни времена и в същия момент биват нападани от подобни евтини, нескопосани, пишман бъдещи политици….Написаното от господина е един гювеч от пълни лъжи, в който са използвани ключови думи, имащи за цел да притеснят всеки който ги прочете. ” 

Заключение

Изложеното становище е на база мои консултации с хора, занимаващи се с екология, химия, пожарна безопасност и право. Това, което ни обединява, е виждането ни за една бъдеща демократична България, там, където стандартът на живот е близо до средния за Европа, а бедните са много по-малко; където се спазват правилата, а екологичните и природни ценности се пазят; където има законодателни промени в полза на гражданите, а не само за определени групи; където ползите от борбата с корупцията се усеща от всички; където първо се иска мнението на българите и чак тогава се приема даден закон или инвестиционно намерение.

Това не е утопия, а бъдещето, което ние заслужаваме.

Сподели: