Защитниците на потребителите в Община Русе наложиха санкции за 6500 лева пред отминаващата година

С цел регулиране на икономиката, контрола на търговската дейност и защита интересите на гражданите, се извършва превантивен и текущ контрол в обектите за търговия, услуги и туризъм, както и проверки във връзка с рекламации на стоки и услуги. През отминаващата година защитниците на потребителите в Община Русе са извършили общо 1 018 проверки на търговски и туристически обекти на територията на община Русе. Съставени са 17 акта за констатирани нарушения. Издадени са 19 наказателни постановления, като общата сума на наложените административни наказания е 6 050 лв. Внесените суми от наложени глоби и имуществени санкции са общо в размер на 3 590,99 лв.

Постъпили са общо 98 жалби на граждани, 41 от които са сигнали срещу търговски и туристически обекти, като по всички преписки са извършени проверки относно спазване изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и Наредба №5 на Общински Съвет – Русе или са препратени до компетентните органи. Извършени са и нощни проверки по подадени сигнали за шум и работа след 23:00 часа.

57 са жалбите относно рекламации на стоки и услуги, по 3 от които не е образувано производство, поради липса на документи, изисквани от ЗЗП или са препратени по компетентност. По 2 жалби, подадени в края на отчетния период са извършени проверки, но се изчакват становища по тях. От останалите 52 жалби, 12 са удовлетворени /23%/, чрез възстановяване на заплатените суми, замяна на закупените стоки с нови, безплатен ремонт на дефектиралите уреди и изпълнение на исканията на потребителите във връзка с договорените услуги.

Сподели: