Заявиха 212 свободни работни места за хора с трайни увреждания над 29 – годишна възраст в Русенска област

Целта на Компонент II по проект „Обучения и заетост” е интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния сектор или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия, за заетост и еднократен стимул за устойчива заетост.

Към настоящият момент в териториалния обхват на област Русе, са подадени 55 заявки от работодатели от реален сектор и 10 от институциите на местното самоуправление за разкриване на 212 свободни работни места, за хора с трайни увреждания, с необходим финансов ресурс в размер на 3 385 954,68 лв. За 4 от обявените свободни работни места, работодателите са предвидили включване в обучение за придобиване на професионална квалификация. По-голяма част от разкритите работни места са в сферата на услугите, като се наблюдава най-голямо търсене за длъжностите „Чистач/хигиенист” и „Общ работник”.

По данни на Агенция по заетостта, регистрираните за периода август-октомври 2018 г. безработни лица с трайни увреждания над 29 години, на територията на областта са 429. Тази бройка може напълно да удовлетвори заявените свободни работни места.

До 14 декември 2018 г. /петък/ включително работодателите ще могат да подават заявки за наемане на безработни лица по Компонент ІІ на проекти „Обучения и заетост” и “Обучения и заетост за младите хора”. С подадените в тримесечния период на прием заявки се очаква да бъдат достигнати заложените индикатори и заделеният финансов ресурс по двата проекта, в резултат на което след тази дата заявки няма да бъдат приемани.

Сподели: