„За да успеем в България“ ще работи за повече добри новини за българската икономика

Бизнес организации се обединяват за по-широка публичност на
успехите на българските предприятия и предприемачи

63 % от българите искат повече информация за успешен бизнес в страната

Данните са част от проучване в рамките на инициативата „За да успеем в България“

Българо-румънска палата участва в инициативата „За да успеем в България“ в партньорство с Германо-българската търговско-индустриална камара, Асоциацията на индустриалния капитал, Българска стопанска камара и други двустранни търговски организации. Съвместната кауза на участниците е обективно медийно отразяване на приноса на бизнеса за икономическото развитие на страната и премахване на законодателните пречки, които ограничават медиите да използват имена на компании и марки.

През юли 2019 агенция Trend проведе представително социологическо проучване за нагласите на българското общество към процесите в икономиката и стопанските субекти, както и към начина на медийното им отразяване. Резултатите от него бяха представени на пресконференция на 19 септември в Пресклуба на БТА. Според изследването 63% от българите биха искали да научат повече информация за успешни български фирми и предприемачи.

Настоящото законодателство и регулаторът СЕМ обаче ограничават медиите да споменават имената на компании и търговски марки, въпреки че съгласно указ от 2013 това не се прилага в случаите, когато споменаването носи информационна стойност.

В средата на ноември Българо-румънска палата и останалите партньори в инициативата ще организират кръгла маса, на която ще се формулират и представят конкретни предложения за законодателни изменения, улесняващи медиите в прозрачното и обективно отразяване на икономическия климат и бизнеса у нас. В частност ще поставим на дневен ред въпроса за разграничаването на рекламното и информационно съдържание. В кръглата маса поканени ще бъдат всички заинтересовани страни.

Проучването показва още, че 74 на сто от българите са на мнение, че в медиите преобладават негативните новини. До обществото не достига адекватна информация на какво технологично ниво са българските компании и какви работни места предлагат. Повече от половината младежи между 18 и 29 години, взели участие в проучването, признават, че не знаят дали в България има добри възможности за реализация. Липсата на тази информация несъмнено косвено допринася за задълбочаващата се демографска криза.

Българо-румънска търговско-промишлена палата ще продължи участието си в инициативата „Да успеем в България“ и ще ВИ информираме своевременно за датата и мястото на провеждане на предстоящата кръгла маса.

Проучването на „Тренд“ е представително, проведено е през м. юли 2019 г. и се базира на отговорите на 1010 пълнолетни български граждани, интервюирани „лице в лице“. Ето какво още показват данните:

  • Близо една трета (31%) от пълнолетните български граждани са на мнение, че българската икономика се развива в правилна посока, докато почти половината (49%) са на обратното мнение. Най-позитивни изглеждат най-младите (18-29 г.), докато тези над 70 години са най-песимистични за развитието на икономиката в България.
  • 63% от българите биха искали да научават повече за успешни български предприятия и български предприемачи. 17% са на обратното мнение. Младите в по-голям дял искат да научават повече за български предприемачи и успешни български предприятия за разлика от по-възрастните. Хората с по-висока образователна степен биха искали да научават повече за сметка на тези с основно и по-ниско образование.
  • 59% от всички запитани изразяват неодобрение, че в медиите не се споменават имената на успешните компании, а само 18% са на обратното мнение.
  • Близо 40% от българите са на мнение, че в България може да се прави успешен бизнес, докато 34% са на обратното мнение. Тук отново се отчитат разлики по отношение на възрастовите категории – младите са по-оптимистично настроение и в по-големи дялове са на мнение, че може да се развива успешен бизнес в България. По-възрастните са на противоположното мнение. Живеещите в столицата и в областните градове в по-големи дялове смятат, че може да се прави успешен бизнес.
  • Малко над една трета смятат, че има добри възможности за реализация в производствени предприятия в България. 42% са на обратното мнение. Единствено при хората с висше образование делът на посочващите, че има, е по-висок от тези на обратното мнение. При най-младите двете опции са в практически паритет като стойности.
  • В най-голяма степен повишаването на заплатите се свързва с успешно икономическо развитие на България (48%). 39% свързват успешното икономическо развитие с откриването на нови работни места. 33% са на мнение, че трябва да се изграждат нови предприятия. Малко под две трети са на мнение, че е необходимо привличане на чужди инвестиции, а 19% – модерна индустрия. 12% от българите смятат, че за успешно икономическо развитие е необходимо изграждане на съвременна инфраструктура.
  • Малко над половината от българите са на мнение, че българският износ като продукция е качествен, докато едва 12% са на обратното мнение. 36% не знаят или не могат да преценят. Тук трябва да се отчита и определена доза патриотично чувство по отношение на родното производство.
  • Малко над половината (53%) не познават български фирмени или продуктови наименования, които са успешни на световния пазар. Едва една пета пък декларират, че познават.
  • 19% от всички интервюирани са чули за откриване на нова производствена мощност в България преди няколко години, а само 2% в рамките на месеца, в който се проведе проучването.
  • Близо три четвърти (74%) са на мнение, че негативните новини са тези, които преобладават в българските медии, докато само 11% посочват, че позитивните новини преобладават.  

Вижте ВИДЕО  и ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Сподели: