За дооборудването на АИС „Петър Берон“ се провежда проучване на възможността за разширяване обхвата на дооборудвания газхромотограф

За дооборудването на АИС „Петър Берон“ се провежда проучване на възможността за разширяване обхвата на дооборудвания газхромотограф на станцията през 2022 г., като се включи за измерване и показателя формалдехид.

Това става ясно от отговора на кмета на Община Русе Пенчо Милков на въпрос от общинския съветник от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ в ОбС – Русе Деян Герасимов.

За измерването на диметиламин към момента проучването показва, че е необходимо осигуряването на нов газхромотограф за измерването му. Доставката и монтажа на нов газхроматорграф е свързана с изграждане на нова система за предаване на данните и визуализирането им, снабдяване с отделна водородна бутилка и др. дейности.

Предвид факта, че дооборуването на станцията за измерването на посочените параметри е сложен процес и представлява дългосрочна инвестиция, свързана с разходването на публични средства, Община Русе търси оптимален вариант за реализирането й без да се нарушава цялостната работа на измервателна апаратура на станцията.

Относно акредитацията на АИС „Петър Берон“, Община Русе отправи запитване до Българската служба по акредитация за реда и условията за извършване на първоначална акредитация на станцията, както и за предоставяне на информация за издадени и валидни сертификати за акредитация на станции за качеството на атмосферния въздух на територията на страната. В отговор агенцията ни уведоми, че към момента не е предоставила сертификати за акредитация на станции за качеството на атмосферния въздух и че извършваната от тях дейност е свързана с акредитация на лаборатории за изпитване.

Протокол от проверката направена от „Орион Инвайърмент“ ООД вследствие на подадената рекламация от Община Русе през м. януари 2024 г., е предоставен на общинския съветник. Това стана след установената аномалия в работата на автоматичен анализатор за ФПЧ10.

Съгласно договор №ЦО-1-103/04.12.2023 г. с предмет: „Сервизна поддръжка и консумативи на автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух“, в задълженията на Изпълнителя се включват следните дейности:

  1. Ежедневна проверка на работа на автоматичната станция чрез дистанционен достъп;
  2. Техническо обслужване и сервизна поддръжка на автоматичната станция.

Посоченият от Вас срок от 72 часа за отстраняване на гаранционни дефекти се отнася до автоматичната газанализаторна система за непрекъснато измерване на бензен и летливи органични съединения (ЛОС), съгласно чл.7, ал.3 от Договор №ЗОП-34/20.04.2022 г. Гаранционното обслужване обхваща газанализаторната система, която съгласно техническите параметри на поръчката е нова, неизползвана и оригинално производство.

Автоматичната измервателна станция е придобита от Община Белене и въведена в първоначална експлоатация през м. февруари 2015 г. За същата е осигурена сервизна поддръжка до м. февруари 2020 г. След предоставянето на автоматичната измервателна станция от Община Белене през 2021 г., тя разполага с анализатори за измерване на следните показатели: фини прахови частици ФПЧ10, SO2, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, общи въглеводороди, бензен и метеоданни. В тази връзка следва да се отчете настъпилото естествено износване на компоненти и детайли на газанализаторната апаратура в резултат на 5-годишна непрекъсната работа за нуждите на Община Белене, както и повреди, настъпили в резултат на работата на станцията без сервизна поддръжка в периода след месец февруари 2020 г. до придобиването й от Община Русе. В тази връзка след доставката и монтажа й в двора на Помощно училище „Петър Берон“ е възложено нейното възстановяване до степен „работеща апаратура”. Поради гореизложеното е практически невъзможно да се осигури гаранционното обслужване на базовите анализатори на автоматичната станция.

Предвид естеството на възникналия проблем, Община Русе няма договорни правомощия да налага неустойки на Изпълнителя.

Сподели: