русе център

За малко над 80 % от жителите на Русенска област българският език е майчин

Майчиният език е вторият традиционно изучаван при преброяванията етнокултурен признак.

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в най-ранно детство. Българският е майчин език за 5 037 607 души, или 85.3% от населението, турският – за 514 386 души, или за 8.7%, и ромският – за 227 974 души, или за 3.9% от отговорилите на въпроса. Друг майчин език са посочили 62 906 души, или 1.1%. Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчиния си език са 10 633 (0.2%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 49 602, или 0.8% от отговорилите лица.

Връзката между етническото самоопределение и самоопределянето по майчин език е силно изразена.

Най-еднородна по майчин език е българската етническа група – сред отговорилите и на двата въпроса за етнос и майчин език 99.1% от лицата от българската етническа група посочват българския за майчин език, 15 687 (0.3%) – турския, 11 216 (0.2%) – ромския, и 10 224 (0.2%) – друг.

Сред самоопределилите се към турската етническа група за 481 521 души (95.8%) майчин език е турският, а за 19 354, или 3.8%, майчин е българският език.

Ромската етническа група e малко по-разнородна в своето самоопределение по майчин език:

  • 215 792 души, или 82.8%, са посочили ромския за майчин език;
  • 29 489, или 11.3% – български;
  • 14 185, или 5.4% – турски.

Териториалното разпределение на населението според посочения майчин език до голяма степен е идентично с разпределението по етническа принадлежност.

Разпределение на населението по майчин език и области показва как в Русенска област малко над 80 % имат за такъв българския език.


[1] В представянето на структурата на населението по майчин език и изчисляването на относителните дялове на съответните категории не са включени лицата, добавени от административни източници, за които липсва информация в използваните при преброяването регистри.

Сподели: