Започва подмяна на отоплителните уреди на одобрените домакинства по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

За първа година превишените нива на фини прахови частици в Русе са под допустимия брой дни за страната

Трайна тенденция за намаляване на превишенията на средноденонощната концентрация на ФПЧ10 отчитат данните от Информационната система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в община Русе през настоящата година.

От началото на 2021 г. до 28 декември са замерени общо 27 дни с превишени норми на ФПЧ над допустимата по стандарт граница, сочи справка от системата. Според Наредба № 12, издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, годишната норма за дни с превишени количества на ФПЧ не може да бъде надвишавана повече от 35 пъти за една календарна година. За 2020 г. те са 55, а за 2019 г. – 42.

Изнесените данни потвърждават положителния ефект, който дават  прилаганите мерки от Община Русе – подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища  по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, почистването на уличната мрежа с цел минимизиране на вторичното разпрашаване, както и оросяването през летния период.

През 2022 г. Община Русе ще продължи приоритетно да извършва всички необходими дейности за установяване на източниците на замърсяване и минимизиране на тяхното въздействие върху градската среда и качеството на живот на русенци.

Сподели: