За ръководител Катедра "Телекомуникации" в периода 2023 г. - 2027 г. е утвърден проф. д-р инж. Пламен Захариев.

За ръководител Катедра „Телекомуникации“ в периода 2023 г. – 2027 г. е утвърден проф. д-р инж. Пламен Захариев.

На проведено на 31.01.2024 г. заседание на Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, за ръководител Катедра „Телекомуникации“ в периода 2023 г. – 2027 г. бе утвърден проф. д-р инж. Пламен Захариев. С решение на Академичния съвет на Русенски университет „Ангел Кънчев“ от 23.01.2024 г., за директор на Центъра за информационно и компютърно обслужване /ЦИКО/ за мандат 2023 г. – 2027 г. е избран проф. д-р инж. Георги Христов от Катедра Телекомуникации, а за директор на Дирекция за чуждестранни студенти /ЧС/ е преизбран друг член на катедрата – проф. д-р инж. Теодор Илиев.

Сподели: