заседание общински съвет русе Община Русе

За 1 стотинка разлика в цена коригират общинска наредба в Русе

Време за прочитане: 3 мин.

С Решение № 630 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г. на Общински съвет Русе бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе /Наредба № 16 на ОбС-Русе/.
В решението е посочено, че в глава трета, в „чл.59, ал.1, т.51в се изменя, както следва:
В чл.59, ал.1, т.51в се добавя нова т. 51.1в с текст: „За ползване на тенис кортове от граждани на свободен достъп в делнични дни от 8:00 часа до 17:00 часа – 6.66 лв. на час.“ .
В предложението на общинския съветник Иво Пазарджиев е посочена цена в размер на 6,67 лв., а в удостоверения и обнародван нормативен акт е посочена цена в размер на 6,66 лв. Допусната е техническа грешка при изписване на цената, като вместо „6,67“ е записано „6, 66“, изразяваща се в несъответствие между приетия нормативен акт и удостоверения и обнародван впоследствие такъв. Допуснатата техническа грешка създава затруднения при изчисляването, събирането и отчитането на цената, с оглед на което е породена необходимостта от отстраняването й. Чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация урежда реда за поправка на допуснати грешки в актовете на Общински съвет – Русе. Имайки предвид, че Наредба № 16 на ОбС-Русе е нормативен административен акт, следва да се приложи алинея 2 на посочения текст от Правилника, която препраща към Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. В кодекса не е предвиден ред за поправка, което по силата на чл. 80 от АПК води до прилагане на нормите на Закона за нормативните актове /ЗНА/. В Глава 4 на ЗНА е предвидена възмонжост за поправяне на удостоверен нормативен акт. Съгласно съдебната практика, за да се извърши поправката след обнародването следва да е налице несъответствие между обнародвания текст и изпратения за обнародване препис или между изпратения за обнародване и обнародван текст и удостоверения и приет текст. При липса на несъответствие поправката на обнародвания нормативен акт не може да се извършва по реда, предвиден в чл. 42 и 43 ЗНА, а чрез изменение по реда на чл. 11, ал. 3 ЗНА, т.е. чрез приемането на равен по степен нормативен акт. Тъй като в случая се касае до неправилно отразяване волята на съвета в нормативния акт, който е удостоверен и който в този му вид е обнародван, реда за поправка в ЗНА е неприложим, а поправянето, както е казал и Върховният административен съд, следва да се извърши чрез приемане на нов, равен по степен нормативен акт.
С приемането на предлаганата наредба се цели отстраняване на допусната техническа грешка в удостоверения и обнародван текст на нормативния акт, при спазването на принципите на публичност и прозрачност в административното производство. В резултат на новата уредба ще се отстрани действителната воля на общинския съвет и ще се отстранят трудностите при изчисляването, събирането и отчитането на цената.
Финансови средства за прилагането на изменението на наредбата не са необходими.
Не бе установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет.
Предстои Общински съвет Русе да приеме Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:

Параграф единствен: В глава трета, в чл. 59, ал.1, т. 51в се цената „6,66“ се изменя на „6,67“.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня