ОП "Обществено хранене" - Две могили представи дейността си за второто полугодие на 2021 година

За 2023 година ОП „Обществено хранене“ има повишаване на приходите от основната си дейност спрямо 2022 г.

С Решение № 27, взето на заседание на Общински съвет Две могили по Протокол № 3/06.12.2023 г. е приет График за 2024 г. относно изготвяне и представяне на програми, планове, отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2023 г.

Съгласно същия и в изпълнение на разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, се представя информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за периода 01.07.2023 г.- 31.12.2023 г.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Правилник № 6, предмета на дейност на Общинско предприятие “Обществено хранене” е: Приготвяне и доставка на храна за деца, посещаващи ясли и детски градини, ученици и лица, ползващи услугите на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания и Защитено жилище за хора с увреждания; Приготвяне и транспортиране на храна за лица, ползващи услугите на Домашен социален патронаж по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане; Обществена трапезария; Приготвяне и доставяне на храна; Провеждане на тържества, обреди, ритуали, семинари, конференции, фестивали, коктейли и други в залата на предприятието; Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги; Продажба на рекламни материали и сувенири и предоставяне на екскурзоводски и аниматорски услуги.

По време на текущия отчетен период, общинско предприятие „Обществено хранене” развиваше дейността си нормално, при спазване на всички нормативни изисквания и в услуга на жителите на общината. Дори по време на обявеното през месец декември бедствено положение на територията на община Две могили, предприятието не е спирало да работи, като успя да приготви и достави храна на всички лица ползващи услугите му. През дните на бедствено положение, в които бе спряно водоснабдяването в града, предприятието успя да осигури питейна вода за приготвянето на храна чрез закупуването на минерална вода, набавяне на вода от съседни населени места, като със съдействието на общината бе осигурена и водоноска от състава на Военното формирование в Русе.

През отчетния период, на ОП „ОХ” са извършени осем проверки от различни институции – четири от РЗИ, три от БАБХ и една от РИОСВ, като при нито една от тях няма констатирани нарушения.
За календарната 2023 година ОП „Обществено хранене“ има повишаване на приходите от основната си дейност спрямо календарната 2022 г., като не са включени приходите по програма „Топъл обяд“.

Столовото хранене на учениците се извършва при спазване на нормативните изисквания на Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на деца, Наредба №9 от 21.07.2009 г., както и Наредба №9 от 16.09.2011 г. за безопасност и качествено хранене в училищата. Учениците, ползващи услугата на предприятието са средно 34 на ден. Цената на един купон е 3,00 лв., като той се заплаща изцяло от родителите на учениците. Продадените купони за периода от 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. са 2861 броя на обща стойност 8583 лв., разпределени по месеци както следва:

МЕСЕЦ БРОЙ КУПОНИ СТОЙНОСТ В ЛЕВА
ЮЛИ 0 0
АВГУСТ 0 0
СЕПТЕМВРИ 451 1353
ОКТОМВРИ 864 2592
НОЕМВРИ 890 2670
ДЕКЕМВРИ 656 1968
ОБЩО 2861 8583

Към 31.12.2023 г. ОП „Обществено хранене“ няма просрочени задължения.
За календарната 2023 година ОП „Обществено хранене“ има повишаване на
приходите от основната си дейност спрямо календарната 2022 г., като не са включени
приходите по програма „Топъл обяд“.


ДЕЙНОСТ ПРИХОДИ 2022 год. ПРИХОДИ 2023 год.
Купони ученици 15 180,00 16 335,00
Такса ДСП 107 434,75 123 373,30
ЦНСТ 26 783,10 35 496,62
Вход пещера 121 546,00 128 914,00
Павилион пещера 30 982,24 40 361,30
Рекламни материали 2 836,00 3 988,00
Мероприятия 10 108,00 3 2463,00
Нощувки хижа 2 431,00 6 012,00
ОБЩО 317 301,09 386 943,22

Сподели: