За 5 вместо за 14 дни ще бъде запечатан магазин в Русе след проверка на НАП

Административен съд – Русе измени по жалба на „Нимекс 07“ ЕООД, със седалище: гр. Русе, представлявано от М.А.С. – Р. Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 9 – ФК от 07.01.2020 г. на Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на търговеца е наложена принудителна административна мярка – запечатване на магазин нехранителни стоки, находящ се в гр. ********, стопанисван от „Нимекс 07“ ЕООД, със седалище: гр. Русе и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ oт Закона за данък върху добавената стойност и чл. 187, ал. 1 от същия закон, като намалява срока на мярката от 14 дни на 5 дни.

При проверка на 02.01.2020 г. в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект, е констатирано, че като лице по чл. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ със стационарен търговски обект, не е издало фискална касова бележка, при заплащане в брой, от наличните в обекта и въведени в експлоатация 2 броя фискални устройства (ФУ), за извършена в 13:17 часа контролна покупка на 1 бр. рамка за картина на стойност 5.40 лева, заплатена в брой на място, в обекта, от орган по приходите.

Резултатите от проверката са материализирани в Протокол за извършена проверка (ПИП) № 0387462 от 02.01.2020 г. Към протокола е приложено копие на изведен КЛЕН и на изведен дневен финансов отчет за дата 02.01.2020 г., съгласно които продажбата не е регистрирана. В протокола е посочено, че при извършената проверка на касовата наличност е установена разлика между разчетената касова наличност от едното ФУ и фактическата такава в размер на 40.85 лева.

Във връзка с констатациите при проверката било прието, че търговецът е извършил нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. На това основание с процесната ЗНПАМ № 9 – ФК от 07.01.2020 г. на Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, оправомощен със Заповед № ЗЦУ – ОПР – 16 от 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на НАП (л. 23 от преписката), на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, на търговеца е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – магазин нехранителни стоки, находящ се в гр. ********, стопанисван от „Нимекс 07“ ЕООД, със седалище: гр. Русе и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни.

За административното нарушение впоследствие е съставен и АУАН № F533954 от 13.01.2020 г. По административната преписка не са налични и в хода на съдебното производство не се събраха доказателства за издадено към момента наказателно постановление въз основа на съставения АУАН.

Сподели:

Още новини от деня