такси даи проверка

За 8 месеца в община Русе са отписани 62 превозни средства от удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Предстои изменение и допълнение на чл. 53а от Наредба № 16 на Община Русе, касаещ таксите, които предвижда Закона за автомобилните превози /ЗАП/. Съгласно промените в ЗАП, (обнародван в ДВ бг.60/07.07.2020 г.), издаването на Удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, както вписване, отписване и промени в данните на издадените такива, считано от 01.01.2021г.  се извършва от кметовете на общините или оправомощени от тях длъжностни лица. В тази връзка бе прието изменение на Наредба №16 и бяха включени такси за издаване на Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, за включване в списъка с превозни средства към Удостоверението, както и за отразяване на промени и издаване на дубликат на Удостоверението.

В процеса на работа за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2021 г. са отписани 62 превозни средства от Удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, отписани са 3 бр. водачи, издаден е 1 бр. актуален списък. Изготвени са 87 бр. заповеди за прекратяване действието на Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и 1 бр. заповед за прекратяване правата произтичащи от Удостоверението за регистрация. В наредбата не са предвидени такси за вписване и отписване на водач и за отписване на превозно средство от списъка с превозни средства към Удостоверението. В Наредбата няма предвидена и такса за отразяване на промени в разрешението за таксиметров превоз на пътници. Тази празнота, констатирана в процеса на работа и факта, че тези услуги се следва да се извършват от администрацията налага допълването на правната уредба. Предвид това, че към този момент обема на работа надхвърля прогнозите за текущата година и необходимостта от покриване на разходите за канцеларски материали, разходите за възнаграждения и осигуровки на общинските служители, както и други преки и непреки разходи е необходимо да бъде извършено изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС-Русе. Целта на това допълнение е да бъде регламентиран размер на таксата за тези услуги и да се възстановят разходите на общината по тяхното предоставяне.

сн. Архив

Сподели: