община борово

Здравеопазването в Община Борово е представено само от извънболнична медицинска помощ

На територията на общината няма организирана болнична помощ. Болничната лечебна помощ се реализира извън рамките на общината предимно от МБАЛ «Юлия Вревская» в град Бяла, област  Русе  и болничните заведения в областния град Русе.

Здравеопазването в общината е представено само от извънболнична медицинска помощ. Първичната медицинска помощ в общината е организирана като система, включваща мрежата от лекарски практики, финансирани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

На територията на Община Борово към 31.12.2019 година има регистрирани следните лечебни заведения за извънболнична помощ: амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – 3 индивидуални практики  и амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – 2 групови и 3 индивидуални практики. Здравното обслужване на населението от Община Борово се осъществява и от МБАЛ «Юлия Вревская» в град Бяла, област Русе.

В общината има аптеки в общинския център и в селата Обретеник, Горно Абланово.

Към началото на учебната 2020/2021 здравни кабинети има в ОбУ „Св. Климент Охридски“, гр.Борово, ОУ “П.Р.Славейков“, с.Обретеник и в двата филиала на детска градина „Славейче“ в селата Обретеник и горно Абланово. Основната сграда на ДГ“Славейче“, гр. Борово и кабинетите се обслужват по график от две медицински сестри. Разходите за медицинска издръжка са залегнати в бюджета на общината и са за закупуване на необходимите лекарства и медикаменти. Средствата за медицинският персонал  са  делегирана държавна дейност. Лицата са в трудово правоотношение с Кмета на общината.

В регистрираните здравни кабинети в детските градини и училищата в гр. Борово медицинските специалисти работят съвместно с РЗИ за превенция на здравето и профилактика на болестите и оказват първа долекарска медицинска помощ.

  В демографско отношение общината се характеризира с регресивен тип население.

  През 2019 г. общият брой на живородените деца в община Борово е 22 или 1.5% от общия брой за област Русе, за сравнение през 2011 са били 42, или 2,3% от общия брой за област Русе.

От общия брой живородените деца на територията на община Борово 12 са Момчетата, а момичетата са 10. Шест живородени деца от общия брой са на родители в юридически оформен брак, а 16-са извънбрачни. Тринадесет от всеки 22 жени, станали майки през 2011 г. са на възраст до 24 навършени години.

  Общият брой на починалите на територията на община Борово е 123 души или 3,3% от общия брой за област Русе. Водещи причини за смъртността са болестите на органите на кръвообръщението, следвани от мозъчно-съдовите и онкологичните болести. Особено тревожен е фактът, че сред младото поколение зачестяват болестите, характерни за възрастните – исхемична болест на сърцето, инсулти и злокачествени заболявания. Сред децата преобладават заболявания на дихателната система, злополуките и затлъстяванията.Ясно е, че условията и начинът на живот, както и редица поведенчески фактори, не благоприятстват хармоничното физическо развитие и дееспособност. Това води до понижена устойчивост и адаптивност, както на целия организъм, така и в популационен мащаб.

С оглед подобряване на здравословния статус на населението през плановия период 2021- 2027 г. от общината е необходимо да се извършат следните дейности:

  1. Подобряване на материалната база на здравно обслужване на населението;
  2. Анализ на здравното състояние по възрастови групи и извършване по график на редовни профилактични прегледи по населени места;
  3. Ремонт на здравните кабинети в селата от общината и осигуряването им със съвременно медицинско оборудване.
  4. Подобряване на системата на здравното и стоматологичното обслужване в детските и учебните заведения;
  5. Повишаване на здравната култура на населението с оглед превенция от хронични епидемиологични заболявания;
  6. Облекчаване достъпа до медицински услуги на всички жители на общината
Сподели: