община две могили

Здравната служба в Баниска ще бъде преместена

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска собственост № 3846/30.01.2018 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: едноетажна паянтова сграда, строена през 1932 г. върху 160 кв. м., съставляващо УПИ I 499 в кв. 43 по регулационния план на с. Баниска. Към настоящият момент сградата е  празна.

В докладна записка Ангелина Пенчева Начева – кмет на кметство с. Баниска, отправи молба за предприемане на действия за преместване на здравната служба в с. Баниска от сграда с административен адрес  ул. „Христо Ботев“ № 3, кв. 35, пл. 209 в сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 9, парцел ПИ 499, кв. 43 по плана на село Баниска (бивше кметство) със следните мотиви:

  • Материалната база е в окаяно състояние;
  • Прозорците са дървени и прогнили, което затруднява отварянето им;
  • В сградата няма санитарен възел;
  • Покрива на сграда е компрометиран и при валежи протича;
  • Съществуващата тераса е опасна, тъй като дъските и са прогнили;
  • Носещите греди в мазето са изгнили и има опасност от пропадане на пода;
  • Външната мазилка на сградата е изронена и се руши.

Сградата, в която се предлага да бъде изместена здравната служба е сградата на бившето кметство, покрива на която е ремонтиран, сменена е дограмата, ел. и ВиК инсталациите са в добро състояние и има санитарен възел с топла и студена вода.

Предвид гореизложеното кметът на Община Две могили Божидар Борисов предложи на общинските съветници днес, а те на свой ред дадоха своето съгласие да се извърши преместване на здравен участък в с. Баниска от сграда с административен адрес  ул. „Христо Ботев“ № 3, кв. 35, пл. 209 в сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 9, парцел ПИ 499, кв. 43 по плана на село Баниска.

Сподели:

Още новини от деня