вирус

Здравният медиатор съдейства на ромската общност в Община Русе за профилактични медицински прегледи и мерки срещу коронавирус

През тази година е проведена активна работа на терен сред ромската общност в Община Русе относно привличане на лица, деца и техните семейства за профилактични медицински прегледи. Оказвано е съдействие за осъществяване на планови имунизации на лица на възраст до 18 г. Осъществявано е активно издирване по изготвени списъци с необхванати с имунизации по имунизационния календар на Република България. Извършвани са посещения на място в семействата на необхванатите деца и е оказано съдействие на РЗИ – Русе и на общопрактикуващите лекари за поставяне на имунизации. Оказвано е съдействие с насочване за извършване на профилактичен преглед при личен лекар на лица над 18 г. Оказана е подкрепа чрез проведени консултации с родители на 24 деца, които не посещават училище и детска градина.

Периодично жителите на кварталите с преобладаващо ромско население са информирани чрез беседи, разговори и раздаване на информационни материали за превенция от остри респираторни заболявания. Проведени са 23 здравно-информационни беседи.

Здравият медиатор е оказал съдействие на 10 лица за адресна регистрация. Той участва активно в разясняване на мерките за защита от коронавирус, като е провеждал консултации за спазването им. Раздавани са информационни материали на населението от кв. „Селеметя“, кв. „Средна кула“ и кв. „Тракция“, като са обхванати 1 037 лица. На 20 души е оказано съдействие за консултации по отношение на здравния статус, придружаване до лечебно заведение и при попълване на документи.

Оказвано е съдействие с придружаване и попълване на документи, следвайки процедурите за картотекиране на социално слаби лица от ромски произход, както и за събиране на наеми от живущи в жилища – общинска собственост. Броят на консултираните лица по социален казус са 20.

Сподели: