Зелени дни в русенските детски градини

Зелени дни в русенските детски градини

До края на тази седмица най-малко 300 деца от предучилищните групи на ДГ „Детелина“, ДГ „Звездица“, ДГ „Русалка“, ДГ „Зора“, ДГ „Незабравка“ и ДГ „Снежанка“ ще прекарат три последователни зелени дни заедно със своите педагози и възпитатели в изпълнение на планирани иновативни дейности в проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, който Община Русе изпълнява по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. През тази учебна година Община Русе въвежда иновативно за всяка предучилищна група от детските градини-партньори един зелен ден месечно, който децата ще прекарват сред природата в горска местност край града.

Децата са облечени подходящо за сезона в специална екипировка и през целия ден имат занимания, свързани с биоразнообразието, природните явления и особености на родния край и игри за физическа активност. Зелените дни в детските градини са първи стъпки към въвеждане на нестандартни образователни дейности с фокус към здравословния начин на живот, закаляване на децата и развитие на отношението им към природата. Това е една от добрите практики на норвежкото предучилищно образование, която разширява детския кръгозор за нови знания, възприятия, създава приятелства, подобрява отношенията в семейството и разнообразява учебно-възпитателната среда в детската градина. Зелените дни започнаха още през миналата учебна година с мерките за устойчивост на проект, който Община Русе успешно финализира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство със 100 % усвоени и 100% верифицирани разходи, които бяха грант по т.нар. норвежка програма. За изпълнението на зелените дни в детските градини партнират ОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите с предоставяне на училищните автобуси.

Сподели: