Зимни приказки в колекцията на Художествена галерия – Русе

Зимни приказки в колекцията на Художествена галерия – Русе

Природата е красива във всички времена на годината. Зимата носи особено очарование, приказност и тайнственост. Първият сняг е повод да ви срещнем с художниците, предали чрез творбите си не само великолепието на сезона, но и собственото си настроение, състоянието на ума, душата. Белотата като метафора на чистота и невинност, зимата като олицетворение на хармония, спокойствие, уют, някъде тъжна и самотна, като „мъртвата“ природа по това време на годината.Изложбата представя 19 художници.

Най-ранните картини са на Димитър Диолев и Руси Ганчев (1939), а най-късната на Маньо Манев (2006). Сред имената преобладават русенските творци, но може да видите и работи на Константин Трингов, Чавдар Пашев, румънският художник Виорел Марджинян. Авторите по различен начин се справят с предизвикателствата на работата с белия цвят, неговите нюанси, динамиката на композициите, тяхното разнообразие. Много малко от тях проявяват специален интерес към този годишен сезон. Тук следва да отличим Ради Неделчев, не случайно известен като художник на зимата.

През годините създава редица картини, като само във фонда на галерията има 10 платна, в които използва белия фон за открояване на цялостната композиция и отделните фигури в нея. Надяваме се тази виртуална експозиция да създаде специална атмосфера във вас, да ви позволи да се почувствате като участници в съживените пейзажи, докосвайки техните детайли.

Winter Tales in the Collection of Ruse Art GalleryNature is beautiful at all times of the year. Winter brings a special charm, fairytale and mystery. The first snow is a possibility to meet you with the artists, who through their works, express not only the brilliance of the season but also their own mood, the state of mind, the soul. Whiteness as a metaphor of purity and innocence, winter as the embodiment of harmony, calm, cosiness, somewhere sad and lonely, like the „dead“ nature at this time of year.The exhibition presents 19 artists. The earliest paintings are by Dimitar Diolev and Rusi Ganchev (1939), and the latest by Manyo Manev (2006). Ruse artists predominate among the names, but you can also see works by Konstantin Tringov, Chavdar Pashev, Romanian artist Viorel Marginian. The authors deal differently with the challenges of the work with white colour, its nuances, the dynamics of the compositions, their diversity. Very few of them show a special interest in this season. Here we should discover Radi Nedelchev, not accidentally known as an artist of the winter. Over the years he creates many landscapes, and only in the gallery’s collection, there are 10 paintings in which he uses the white background to highlight the complete composition and the individual figures in it.We hope that this virtual exhibition will create a special atmosphere in you, allowing you to feel like participants in the revived landscapes, touching their details.

Руси Ганчев (1895 – 1965)
Зима, 1939 – м.б., картон, 50х60, инв. № 31
Фонд на ХГ – Русе
Георги Каракашев (1899 – 1970)
Зимен пейзаж от Елена – м.б., картон, 35х43, инв.№ 195
Фонд на ХГ – Русе
Константин Трингов (1907 – 1981)
Зима в Смолян – м.б., картон, 41,5х53, инв. № 465
Димитър Стефанов (р. 1929)
Зима на село – акварел, хартия, 48 х 69, инв. № 1532
Сподели: