елга цонева

Златен почетен знак от ВСС за заместник-председателя на Административен съд – Русе Елга Цонева

елга цоневаКолегията поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ Елга Венелинова Цонева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Русе, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването ѝ е направено от Диан Григоров Василев – административен ръководител на Административен съд – Русе, във връзка с предстоящото пенсиониране на магистрата. Сред посочените мотиви са професионалната кариера на Елга Цонева, започнала като стажант-съдия и адвокат, преподавател в Русенския университет, съдия и два мандата председател на Административен съд – Русе. За приноса ѝ за развитие на съда и административното правораздаване тя е отличена през 2017 г. с отличие „личен почетен знак – втора степен – сребърен“.

Адмирации за дейността на съдия Цонева за институционализиране на Административния съд в Русе и за развитието на неговия колектив, заявиха Лозан Панов – председател на ВКС, Георги Чолаков – председател на ВАС, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и Атанаска Дишева – член на ВСС.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Колегията освободи Елга Венелинова Цонева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Русе, както и от длъжността „съдия“, считано от 12.11.2018 г.

Сподели: