ИАППД - Русе участва в четвъртото съвместно изследване на река Дунав

ИАППД – Русе участва в четвъртото съвместно изследване на река Дунав

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ участва в едно от най-обширните изследвания на повърхностните води в света – „Четвърто съвместно изследване на река Дунав“ (Joint Danube Survey 4 – JDS4).

По инициатива на Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) от 2001 г. на всеки 6 години се провежда съвместно (с участието на всички държави от водосбора на р. Дунав) проучване и оценка на състоянието на реката.

Основната цел на изследванията е да се съберат жизненоважни данни за внимателно подбраните елементи на качеството на водата по цялата дължина на реката и нейните главни притоци.

В рамките на JDS4 се изпробват нови методи за мониторинг – с оборудване за филтриране на вода за различни периоди от време (от седмици до месеци). Оборудването е два типа – утаителна кутия за мониторинг на микропластмаси и пасивен самплер за мониторинг на органични микрозамърсители във води. Част от оборудването е монтирано в района на гр. Русе и гр. Видин.

Проектът хармонизира практиките за мониторинг на водите в дунавските страни, следвайки Рамковата директива за водите на ЕС (Water Framework Directive – WFD), която задължава държавите-членки да постигнат добро качество на водите.

Резултатът от Изследването JDS4 следва да обхваща информационните пропуски, които се считат за необходими за планираното актуализиране на плана за управление на басейна на река Дунав през 2021 г.

Сподели:

Още новини от деня