община бяла

Идната седмица променят Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла

Във връзка с разпоредбите чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката (в сила от 1 август 2016 г.), с Решение № 312 по протокол № 31/28.04.2017 г. на Общински съвет – Бяла бе приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла.

Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла (Наредбата), определя конкретни еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Бяла, съобразени с нормативните актове от по-висша степен; съдейства за осъществяване на по-добра организация и практика при записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Бяла и води до по-пълно обхващане на децата в задължителна предучилищна подготовка на територията на Община Бяла.

Промените касаят въвеждането на критерии за осъществяване на план- приема в яслена група и първа група с оглед оптимизиране работата в детските градини на територията на Община Бяла и създаване на условия за равен достъп до образование. Тези промени налагат да бъде изменена и допълнена приетата с Решение на Общински съвет – гр. Бяла Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла. С проекта се правят изменения и допълнения, съобразени с държавния образователен стандарт, като по този начин ще има повече яснота и прозрачност при подаване на заявлението, класирането и записването на децата в детска градина. Заложените правила в проекта за изменение и допълнение на Наредбата открито са споделени със заинтересованите лица на различни нива. Коментирани са различни възможни ситуации, така че да бъдат предвидени и избегнати проблеми. Проектът е достъпен на сайта на Общината за всички граждани и те могат да изпратят своите становища. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е изготвен от общинска администрация, съобразен с получените предложения за изменение и допълнение на Наредбата, направени от Детските градини и други заинтересовани лица.

Целта е постигане на по-голяма яснота, коректност и прозрачност, публичност и обективност при кандидатстване, класиране и записване на децата в общинските детски градини. Проектът въвежда критерии за прием на деца в общинските детски градини, с което се гарантира равнопоставеност на всички кандидати.

Ще се даде възможност на родителите/настойниците на деца в предучилищна възраст по-добре да се ориентират относно организацията на предучилищното образование на територията на Община Бяла, условията и реда за подаване на заявления, критерии, класиране и записване.

Предлаганите изменения и допълнения на Наредбата са в пълно съответствие с европейското законодателство и спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Приемането на изменение и допълнение на Наредбата се обуславя от необходимостта от въвеждане на ясни и прозрачни правила за всички детски градини на територията на Община Бяла, както и с цел директорите на детските заведения да оптимизират работата си, свързана с приема на деца и по-ефективно проследяване на обхвата на децата.

Сподели:

Още новини от деня