С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Извършена е непарична вноска в капитала на „Ветовска гора“ ЕООД

Време за прочитане: 3 мин.

Общински съвет – Ветово прие експертиза/Заключение/ за оценка на непарична вноска в капитала на „Ветовска гора“ ЕООД ЕИК 117664996, публикувана с изх. № 20210520163204-4/10.06.2021 на партидата на дружеството в Търговския регистър

Общата пазарна стойност на непаричната вноска, представляваща Поземлен имот с идентификатор 10803.162.334, предоставен от ОБЩИНА ВЕТОВО, ЕИК 000530504 съгласно акта за възлагане, е в размер на 54 800.00 лв. /петдесет и четири хиляди и осемстотин лева/, които представляват размера на непарична вноска в капитала на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД, ЕИК: 117664996.

Стойността на непаричната вноска, с която ОБЩИНА ВЕТОВО, ЕИК 000530504  участва в увеличението на капитала на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД, ЕИК: 117664996, със сума в размер общо е 54 800.00 лв. /петдесет и четири хиляди и осемстотин лева/, представляващ Поземлен имот с идентификатор 10803.162.334 /едно, нула, осем, нула, три, точка, едно, шест, две, точка, три, три, четири/, находящ се в гр.Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-678/25.09.2019 г. на изп. д-р на АГКК, с площ 37 185 кв. м. /тридесет и седем хиляди сто осемдесет и пет, квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци /сметище/. Собственост – Общинска частна – описан, анализиран и оценен в настоящата оценка, съответства на 5 480 (пет хиляди, четиристотин и осемдесет) дяла в капитала на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД, ЕИК: 117664996 , с номинална стойност 10.00 (десет) лева/всеки.

Приет е актуализиран  Устав на „Ветовска гора“ ЕООД  ЕИК 117664996, в който са включени следните промени:

Чл. 7. Размер на капитала

  1. Капиталът на дружеството е в размер на 59800.00 лв. /петдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, разпределен в 5980 равни дяла с номинална стойност по 10.00 лв. /десет лева/всеки един от тях и е изцяло собственост на Община Ветово.
  2. Капиталът на дружеството е набран чрез:
  3. Парична вноска в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/ на Община Ветово, внесена при учредяването на Дружеството;
  4. Апортна вноска в размер на 54800.00лв. /петдесет и четири хиляди и осемстотин лева/ на Община Ветово на основание Акт за частна общинска собственост №3254 от 30.11.2020 г., а именно

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 10803.162.334 /едно, нула, осем, нула, три точка, едно, шест, две точка, три, три, четири/, находящ се в гр. Ветово, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД 18-678/25.09.2019 г. на изп. директор на АГКК, с площ 37185 кв.м. /тридесет и седем хиляди сто осемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци /сметище/. Собственост : Общинска частна, съответства на  5 480 /пет хиляди четиристотин и осемдесет/ дяла в капитала на „”Ветовска гора” ЕООД, ЕИК 117664996, с номинална стойност 10.00  /десет/ лева/всеки.

  • Стойността на апортната вноска, както и размера на капитала и номиналната стойност на дяловете се определи на основание чл. 72 от ТЗ и приета експертиза/заключение/оценка/ от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията съгласно Акт за назначаване №20210520163204/21.05.2021 г.
  • С решение №395, взето с протокол № 29 от 25.06.2021 г. на Общински съвет – Ветово капиталът на „Ветовска гора” ЕООД е увеличен от 5000.00 лв. на 59800.00 лв.,  като увеличението в размер на 54800.00 лв. представлява паричната стойност на внесената в капитала непарична вноска:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 10803.162.334 /едно, нула, осем, нула, три

точка, едно, шест, две точка, три, три, четири/ стар №000334, находящ се в гр. Ветово, ЕКАТТЕ10803, община Ветово, област Русе, местност „Банките”, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД 18-678/25.09.2019 г. на изп. директор на АГКК, с площ 37185 кв.м. /тридесет и седем хиляди сто осемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци /сметище/. Собственост : Общинска частна, съответства на  5 480 /пет хиляди четиристотин и осемдесет/ дяла в капитала на „”Ветовска гора” ЕООД, ЕИК 117664996, с номинална стойност 10.00  /десет/ лева/всеки.

Инж.. Пламен Славчев – управител на „Ветовска гора“ ЕООД, е задължен да предприеме всички необходими действия за вписване увеличението на капитала на  „”Ветовска гора” ЕООД, ЕИК 117664996 чрез внасяне на непарична вноска/апорт на недвижим имот в капитала в Агенцията по вписванията.

Сподели:

Още новини от деня