община русе

Извършена е планова проверка в Детска ясла № 5

Извършена е планова проверка в Детска ясла № 5 за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли на територията на община Русе.

Извършени са планови проверки в 5 здравни кабинета в СУ „Христо Ботев“, ДГ „Снежанка“, ПГ по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“, ДГ „Радост“, МГ „Баба Тонка“, за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия с цел справяне с епидемичното разпространение на заразните заболявания и спазване разпоредбите на Наредба №3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение стореното в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Сподели: