Извършени са промени в Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново

Време за прочитане: 13 мин.

Към момента на територията на община Иваново действа Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново, приета с Решение №85 по Протокол №10/30.05.2000г., изменена с Решение №266 по Протокол №27/24.01.2002г., изм. и доп. с Решение№ 301 по Протокол №27/24.08.2017г. Същата не отговаря на съвременните социални и обществено-икономически условия, поради което е налице основание за актуализиране и прецизиране на нормативната уредба. С оглед на множеството неточности, преповтаряне на норми, както и необходимост от промяна в структурата, бе изготвен настоящият проект на изцяло нова Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново. При изготвянето му са спазени изискванията на Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на закона за нормативните актове.
Проектът е структуриран в три глави:
Глава първа – Общи положения, която има за цел да конкретизира кои отношения се уреждат с разпоредбите, какви са целите, които се поставят и спрямо кого пораждат действие. С поставяне на тези норми в началото на нормативния акт се уточнява кой е основният предмет на уредба.
Глава втора се състои от шест раздела, които запазват имената си от действащата до момента Наредба, но нормите претърпяват размествания, изменения и допълнения (Поддържане на чистотата, хигиената, зелените площи и други благоустройствени терени в населените места; Поддържане на техническата инфраструктура; Опазване на обществения ред и собственост; Спазване правилата по безопасност на движението; Архитектурно-художествено оформяне на населените места; Режим на строителните площадки). Някои от разпоредбите биват премахнати, поради преуредбата им в други нормативни актове на Общински съвет Иваново и поради дублиране на идеята, която е заложена в тях, с тази на други разпоредби от същата Наредба. Тук се регламентират определени забрани и изисквания към лицата, намиращи се на територията на Общината.
– Премахнат е чл.6 ал.4 относно организацията на снегопочистването – зимното поддържане включва дейности, насочени към премахване/ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда и към осигуряване проходимост по общинските пътища. Това се осъществява в съответствие с план за зимно поддържане и като се спазват указанията на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
– Премахнат е чл.16 поради подробната му регламентация в приета от Общински съвет Иваново Наредба №8 за управление на отпадъците на територията на община Иваново, въз основа на чл.22 от Закона за управление на отпадъците;
– Премахнат е чл.28 от раздел Поддържане на техническата инфраструктура, регулиращ реда за установяване на имуществени вреди и е заменен с постановките на чл.72 ал.1, чл.74 ал.1 т.8 и чл.232 ал.5 т.6 от Закона за устройство на територията;
– Премахнат е чл.38, регламентиращ забрани относно управление на велосипед, които са в противоречие с материалноправни норми от по-висока степен. За органът на местно самоуправление е недопустимо да преурежда с нормативен административен акт въпрос, който е уреден императивно в Закон за движените по пътищата, както и да въвежда нови забрани, които не са нормирани със закон;
– Навсякъде „Фирма ВиК“ е заменено с „Експлоатационната служба“;
Останалите разпоредби са преструктурирани с оглед прегледност, прецизност и смисловото им подреждане в отделните раздели на Глава втора от Проекта за нормативен акт. Предлага се част от тях да бъдат разширени с оглед постигане на по-голяма конкретика относно задълженията, които се поемат от лицата на територията на общината.
Глава трета – Административнонаказателна отговорност:
– Направени са изменения на размера на глобите при нарушения, въз основа на променените обществено-икономически условия за периода от приемане на Наредбата (Решение №85 по Протокол №10/30.05.2000г) до текущия момент, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.
– Допълнени са лицата, които могат да съставят актове за установяване на административни нарушение, с „кметовете на кметства и кметските наместници“.
– Включени са нови разпоредби относно отговорността на непълнолетни и малолетни лица, както и разпоредба, която за неуредени въпроси по тази глава препраща към Закона за административните нарушения и наказания.
– Добавени са критерии при определяне на административните наказания за извършено нарушение на Наредбата, съгласно ЗАНН.
С настоящия проект за Наредба се цели:
– синхронизиране на нормите и избягване на противоречие с действащото законодателство;
– възпитателно, възпиращо и превантивно действие спрямо гражданите в населените места на община Иваново.

За предлаганите промени в настоящия проект не се изискват финансови или други средства от бюджета на община Иваново.
Очакваните резултати от прилагането са осигуряване на по-висока степен на защита на правата и интересите на населението на територията на община Иваново, както и опазване на собствеността, инфраструктурата и околната среда в населените места чрез подобряване на действащата нормативна уредба.

Проектът за Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново е изготвен в съответствие и не нарушава европейското законодателство.

Ето и пълния текст на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Настоящата Наредба има за цел поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на територията на община Иваново.
(2) Наредбата е задължителна за:
1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на общината.
2. Собствениците, ползвателите, наемателите и другите обитатели на жилищните сгради.
3. Ръководствата на търговските дружества, предприятия, учреждения, организации и еднолични търговци.

Глава втора

Раздел І
Поддържане на чистотата, хигиената, зелените площи и други
благоустройствени терени в населените места

Чл.2. За поддържане на чистотата и хигиената на обществените места се забранява:
1. Престояването на горивни и строителни материали, ремонтни отпадъци, смет, оборски тор, амбалаж и др. по тротоарите и уличните платна, около павилионите, магазините, жилищните сгради, зелените площи и други обекти за обществено ползване за повече от 24 часа.
2. Замърсяването на улици, площади, зелени площи и други обществени терени по какъвто и да е начин, включително от извеждането на отпадни води;
3. Пашата и свободното пускане на животни в парковете и градините на община Иваново и специално създадените зелени площи. Кметът на населеното място определя маршрут за движение на животните.
4. Паленето на огън, хвърляне на угарки, опаковки и други отпадъци извън определените за целта места;
5. Използването на нестандартни горивни материали /гума, пластмаса и др./ за осветление, отопление или технологични нужди.
Чл.3. При снеговалеж и заледяване гражданите, ръководителите на учреждения, търговски дружества, организации, еднолични търговци и гражданите на територията на община Иваново да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите им тротоари и работни площадки в района на обектите за осигуряване на нормален работен процес и безопасно движение.
Чл.4. Забранява се натрупването на сняг върху тротоарите, без да се остави достатъчно място за движението на пешеходците, както и в обсега на автобусни спирки и срещу входове на гаражи.
Чл.5. Забранява се натрупването на сняг върху уличните решетки на оттоци – те се почистват от сняг и лед, докато се осигури оттичане на водата от разтопения сняг при затопляне на времето.
Чл.6. Забранява се складиране на сняг, обработен с луга, до два метра в диаметър от стволовете на дърветата.
Чл.7. Собствениците и ръководителите на търговски дружества, организации, учреждения и еднолични търговци да осигуряват в района на своите обекти поставянето на достатъчно съдове за производствени отпадъци, както и за своевременното извозване на същите, съгласно Закона за управление на отпадъците.
Чл.8. Търговските дружества, доставящи на юридически и физически лица отоплителни материали /твърди и течни горива/, да осигуряват разнасянето на същите при запазване чистотата на улиците, тротоарите и др. обществени площи.
Чл.9. Юридически лица и техни поделения, към чиито обекти /производствени цехове и др. сгради, учебни заведения, здравни заведения, търговски заведения и др./ имат прилежащи зелени площи следва да се грижат за поддържане на същите.
Чл.10. Забранява се замърсяването на водоизточниците и водните обекти на територията на Общината.
Чл.11. Кошарите за животни от личните стопанства да се изграждат само на определени от кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместничества места, в съответствие с нормативните изисквания.
Чл.12. Гражданите се задължават незабавно писмено да уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на общината и кмета на населеното място и да изхвърлят трупове на животни само на определените от общината и кметствата места съгласувано с компетентните органи и съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл.13. Забранява се ограждането на зелените ивици от тротоарните площи пред дворовете на гражданите.
Чл.14. Собствениците на селскостопански животни са длъжни редовно да поддържат необходимата чистота на помещенията, да извършват периодична дезинфекция, да унищожават мухите и гризачите, редовно да извозват образуваната тор и да осигурят условия за отглеждането им като спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и свързаните с тях наредби, издадени от съответния орган на изпълнителната власт.

Раздел ІІ
Поддържане на техническата инфраструктура

Чл.15. Община Иваново предоставя на съответната служба поддържането на електроснабдителните мрежи и съоръжения, като с това службата се задължава:
1. Да осигурява съгласно реда и режима, определен от Община Иваново постоянно осветление по улици, площади, градини, паркове и др. обществени места, предадени за поддържане от негова страна общински и др. обекти, освен по изключение при аварийни ситуации;
2. Да оказват съдействие на съответните юридически и физически лица при повреди на електронните съобщителни мрежи и съоръжения, с цел опазване живота на гражданите, сигурността и безопасността на движението. До отстраняване на повредите гражданите да предприемат необходимите охранителни мерки за предотвратяване на злополуки.
Чл.16. Забранява се в райони с електропроводи или съобщителни съоръжения пускането на хвърчила или други летателни тела, които могат да повредят електроснабдителни или съобщителни мрежи и съоръжения и да причинят злополуки.
Чл.17. Експлоатационната служба следва да:
1. Извършва системно профилактични прегледи и почистване на калотоци и да възстановява пропаднали ревизионни шахти в нивилетни отношения.
2. Възстановява своевременно в първоначален вид уличните платна и други площи след отстраняване на възникнали аварии по В и К мрежа.
3. Опазва спирателните, пожарните и тротоарните кранове по уличната водопроводна мрежа от повреди и аварийни ситуации, причинени от лошо поддържане, несвоевременно ремонтиране, влагане на некачествени материали и детайли и други от подобен характер.
4. Оказва съдействие за прекъсване на сградното водопроводно и канално отклонение при събаряне на сгради, за ново строителство или преосвидетелстване на обекта като застрашен от самосрутване.
Чл.18. Забранява се граждани да отварят и затварят спирателни, пожарни и тротоарни кранове по улиците и другите обществени площи. Това може да извърша съответното експлоатационно дружество.
Чл.19. При възникване на причини, налагащи ограничителен режим във водоползване, кметът на Общината, съгласувано с кметовете на кметства и кметските наместници, въвежда временни ограничения за ползване на питейна вода за определени нужди.
Чл.20. При повреди на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения по водомерите, по водопроводните и канални отклонения и др. такива, собствениците на жилищни, стопански и други сгради са длъжни незабавно да уведомяват съответната водоснабдителна служба с оглед установяване на повредата или друг вид неизправност и за своевременното им отстраняване.
Чл.21. На гражданите се забранява отваряне, влизане и повреждане на подземните и надземните инсталации, тротоарните, градинските, парковите и улични настилки и съоръжения, телефонни кабели, на заслоните по спирките на обществения транспорт, обществените сгради и огради на противопожарните съоръжения, превозни средства, както и на всякакви други общински имоти.
Чл.22. При аварийно разкопаване, възникване на авария по водоснабдителната система, поддържащата фирма или отделно юридическо лице, извършващи отстраняването на аварията, уведомяват по установен ред кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници.
Чл.23(1) Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства на територията на Община Иваново, се извършват въз основа на разрешение за строеж. За започването на строежа възложителят следва да уведоми общинската администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.
(2) Всички необходими възстановителни работи следва да се извършат от строителят на уличните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за негова сметка в срокове, определени от общинската администрация. При неизпълнение отговорност се носи съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Раздел ІІІ
Опазване на обществения ред и собствеността

Чл.24. Общинската собственост се управлява в интерес на населението в община Иваново, при спазване на изискванията и съгласно реда на Закона за общинската собственост.
Чл. 25. Забранява се:
1. Писането и драскането по сградни фасади, огради, паметници, рекламни пана, предпазни табели и по пътните съоръжения;
2. Късането и повреждането на обяви, рекламни и нагледни агитационни материали, знамена и други, поставени на определените за целта места;
3. Хвърляне на ракети, бомбички и други пиротехнически материали, както и други запалителни и избухливи предмети и смеси, включително и в случаи на празници или провеждане на масови обществени прояви, които биха застрашили живота и здравето на други граждани;
4. Внасянето, продажбата и употребата на алкохолни и спиртни напитки на места, където се провеждат масови прояви и в заведенията в изборни дни;
5. Поставянето на рекламни табла, рекламно-разгласителни материали, включително некролози и други от подобен характер на места, извън определените за това и без съответното разрешение от кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници;
Чл.26. Организирането и провеждането на събрания, митинги и манифестации се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл.27. При използване на обществения транспорт се забранява:
1. Пушенето, консумирането на храни и алкохолни напитки, изхвърлянето на хранителни и др. отпадъци в превозните средства и на местата за спиране и паркиране;
2. Действия, нарушаващи обществения ред и спокойствието на останалите пътници и водачи на МПС;
3. Неотстъпване при необходимост на специално обозначените места за хора с увреждания, възрастни хора, бременни жени и майки с деца до 7 годишна възраст;
4. Превоз на леснозапалими, взривоопасни и токсични материали, и живи домашни любимци – котки, кучета, птици, с изключение на кучета-водачи на незрящи хора, снабдени с намордник, къс повод и специален знак;
5. Ползване на превозно средство на обществения транспорт от лица, които са под въздействието на алкохол или други упойващи вещества или носещи леснозапалими, взривни, отровни материали и предмети, които могат да замърсят или повредят превозното средство и увредят останалите пътници.
Чл.28. За опазване на парковете и зелените площи се забранява:
1. Утъпкване на тревните площи, включително и чрез паша на животни;
2. Рязане, късане, изкореняване и повреждане на цветя, дървесни видове и храсти, както и изрязване на имена, думи, знаци и инициали върху дърветата. Кастрене, отсичане или изкореняване на дълготрайна дървесна растителност на общински терен в границите на урбанизираната територия на населените места се извършва въз основа на писмено разрешително за сеч от Общината по условия и ред на чл.63 от Закона за устройството на територията и Наредба № 1 за Опазване на озеленените площи и декоративната растителност на МТРС.
3. Разместване, увреждане и събаряне на пейки и различни съоръжения, които са поставени в градини, паркове, спортни и детски площадки и на други обществени места.
Чл.29. Не се разрешава незаконното ловене и унищожаване на дивеч, риба и птици, събирането на яйцата им, повреждане на поставените за тях хранилки и къщички на територията на Община Иваново, включително и на територията на Природен парк “Русенски Лом”.
Чл.30. Не се позволява качването на деца и граждани по паметници с исторически и културен характер.
Чл.31. Забранява се:
1. Извършването на дейности от стопански или битов характер в жилищните сгради и около тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на гражданите в часовете от 14,00 до 16,00 часа и от 24,00 до 06,00 часа.
2. Работата на питейни заведения без развлекателни програми на живо от 23,00 до 06,00ч., с изключение на заведенията край шосейния път Русе – София. При особени случаи – сключване на граждански брак и др. тържества, режимът може да бъде променен от Кмета на Общината.
3. Продажбата, сервирането и консумацията на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години
Чл.32. Забранява се:
1. Поставянето на лошо закрепени саксии и други предмети и вещи по балконите и прозорците, които представляват опасност за преминаващите граждани;
2. Къпане, миене, пране, преминаване на домашни животни в напоителни канали и др. мелиоративни съоръжения, къпането в язовирите и реките, освен на определените за целта места.
Чл.33. Търговската дейност на открито /продажба на тараби, открити щандове и др. и разносна търговия в т.ч. изкупуване на селскостопанска продукция и др. стоки/ да става само на места определени от кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и изключително с тяхно разрешение.

Раздел ІV
Спазване правилата по безопасност на движението

Чл.34. Забранява се:
1. Движение, престой и паркиране на улиците, тротоарите, парковете и свободните площи с машини, инвентар, амбалаж, стока, материали, автомобили, мотоциклети и други;
2. Провеждане и участието на автомобилни, мотоциклетни, колоездачни и спортни състезания, кросове по улиците и площадите без специално разрешение на кмета на Общината и уведомяване на Районно управление – Две Могили.
Чл.35. Забранява се без оглед на собствеността:
1. Преминаването, спирането за престой и паркирането на превозни средства по тротоари и зелени площади, детски площадки и пред входове на обществени сгради. Паркирането да става на места, определени с пътни знаци;
2. Техническото изпробване на МПС, освен в специални сервизни работилници;
3. Движението на МПС с непочистена ходова част, причиняващи замърсяване на улиците. При регистриране на нарушението, отговорност носи водачът на МПС;
4. Напускането на района на строителния обект на МПС с непочистена ходова част. При регистриране на нарушение, отговорност носи фирмата изпълнител.
Чл.36. Забранява се движението по улиците и пътищата извън населените места на пътни превозни средства с животинска тяга без необходимите симетрично поставени светлоотразителни знаци – два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, при движение през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина, съгласно Закона за движение по пътищата, а през тъмната част на денонощието водачите им следва да носят светлоотразителни жилетки.
Чл.37. Забранява се движението на верижни машини по пътищата за обществено ползване. Движението на пътни превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това.

Раздел V
Архитектурно-художествено оформяне на населените места

Чл.38. Рекламните, фирмените и указателните надписи и материали задължително трябва да отговарят на следните условия:
1. да не са с антиконституционен характер и да не противоречат на действащото законодателство в Република България;
2. да са написани на кирилица;
3. да се поддържат от ползвателите в естетичен и приветлив вид.
Чл.39. Задължават се търговските дружества, организациите, учрежденията и едноличните търговци, притежаващи магазини, да поддържат витрините и входовете на същите в добър вид. Всички повредени витрини, счупени стъкла, решетки и др. подобни трябва да бъдат поправени или подменени в седемдневен срок.
Чл.40. Забранява се използването на повредени светлинни реклами. Повредите да се отстраняват в тридневен срок от появяването им.
Чл.41. Агитационните и политическите материали да се поставят на определените от кмета на Общината места след съгласуване с кметовете на кметства и кметските наместници на съответните населени места, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс. На стени, витрини и огради може да се поставят след разрешение на собственика или управителя на съответния имот. Същите да се отстранят в едноседмичен срок след приключване на събитието, за което са били предназначени.
Чл.42. Промяна във външния вид на сградите, в това число и цветовото оформление да се извършва след съгласуване със съответната служба по ТСУ.
Чл.43. Временна художествена украса на населените места, предназначена за празници и тържества, може да се извършва след съгласуване с кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

Раздел VІ
Режим на строителните площадки

Чл.44. На строителните площадки при ограждането, извършването на строителните работи, стоварването и ползването на строителните материали, да се полагат грижи за запазването от повреда дървесните видове и фасадите на сградите, съоръженията, тротоарите и уличните настилки.
Чл.45. Участниците в строителството, съгласно Закона за устройството на територията, са длъжни:
1. Да поддържат в добър вид строителната площадка, като не допускат разпиляване на материали и замърсяване на района;
2. Да укрепят подходите за влизане и излизане на транспортните средства в района на извършеното строителство.
3. Под строителна площадка да се разбира:
а) теренът на отделен обект;
б) теренът на група обекти, включващи се в състава на общ обект.
Чл.46. При откриване на строителна площадка да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.47 (1) Нарушителите на настоящата Наредба се наказват с глоба в размер от 100 лв. до 2000 лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция в размер 1000 лв. до 20 000 лв.
(2) За повторни или системни нарушения на същата разпоредба, санкцията се удвоява.
Чл.48 (1) Административните наказания се диференцират за всеки конкретен случай според тежестите на нарушението, мястото, времето и начинът на извършване, степента на вина, вредоносния резултат от него.
(2) Актовете за установяване на административни нарушения по Наредбата се съставят от кметовете на кметства и кметските наместници, служителите на общинската администрация и служителите на Районно управление Две могили при Областна дирекция на МВР – Русе.
(3) Наказателни постановления се издават от кмета на Общината въз основа на акт, съставен от лицата по ал.2;
(4) Административнонаказателното производство по тази Наредба се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
(5) Служителите на Полицейски участък Иваново са длъжни да оказват съдействие на лицата по ал.2 при упражняване контролни функции по Наредбата;
Чл.49. Настоящата Наредба отменя Наредба №3, приета с Решение №85 по Протокол №10/30.05.2000г., изменена с Решение №266 по Протокол №27/24.01.2002г., изм. и доп. с Решение№ 301 по Протокол №27/24.08.2017г.
Чл.50. За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им, съгласно ЗАНН.
Чл.51. За административни нарушения отговарят и непълнолетни, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
Чл.52. За неуредените в тази глава въпроси се прилага Законът за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
2. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредба №3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново е приета с решение на Общински съвет Иваново №…… по протокол №….. от …….. г.
§ 2. Настоящата Наредба влиза в законна сила от 1 март 2018г.

Сподели:

Още новини от деня