фондация русе град н асвободния дух лого

Одобрени са бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г.

През изминалите години Фондация „Русе – град на свободния дух“ се утвърди като устойчива форма на диалог за създаване на междусекторни партньорства с една обща цел затвърждаване на облика на Русе като град на традиции и новаторство, на един от водещите центрове на културата, образованието и спорта.

Екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ работи успешно за благородната мисия да предостави на можещите и знаещите шанс за развитие, зависещ изключително от техните качества и умения, трудолюбие и постоянство. В тази връзка ще продължат да функционират два фонда – фонд „Лицата на Русе“ и фонд „Местни инициативи“.

Целта на Фонд „Лицата на Русе“ е да стимулира дейността на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на науката, образованието, изкуството и културата, които със своите постижения, популяризират дунавския град в национален и международен мащаб.

Фонд „Местни инициативи“ ще продължи да дава възможност да се организират и подкрепят инициативи на различни организации. По този начин се разчупва утвърденият модел за общуване и се дава възможност за реализиране на най-иновативните идеи в областта на културата, изкуството, образованието, науката, новите технологии и масовия спорт, които създават „чувство за общност“ и намират трайно място в събитийния календар на Русе. Събитията създават положителен ефект върху развитието на туризма и презентирането на Русе като привлекателна туристическа дестинация.

От 2016 г. Фондация „Русе – град на свободния дух“ подкрепя идеи, свързани с развитието на масовия спорт, за да утвърди културата на активен и здравословен начин на живот у местната общност и да допринесе за утвърждаването на Русе като посланик на спорта в национален и международен мащаб.

Изграждането на устойчива партньорска мрежа между институции, читалища, неправителствени организации, творци и изобретатели, медии и представители на бизнеса ще продължава да стои в основата на дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“.

Успехите и създаденото доверие са достатъчен мотив фондацията да продължи да работи със същите темпове и през 2024 година.

Активната дейност на Фондацията ще бъде свързана и с популяризирането на Русе на национално и международно ниво.

В правомощията на Общински съвет – Русе, като върховен колективен орган на управление, е да разгледа, одобри и приеме Основни насоки за дейността, работната програма и бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г.

Това стана днес.

Основни насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ през 2024 г.

Организиране на събития в подкрепа на кампанията „Русе – град на свободния дух“

Иницииране на конкурси и селекция на проекти в направление „Местни инициативи“ с акцент върху събития и инициативи с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности, насърчаване на новите нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата, културно-историческото наследство, изкуството, науката и образованието, в това число неформалното образование, иновациите, младежките дейности, развитие на гражданското общество и спорт;

 • Иницииране на иновативни събития, които подсилват ”чувството за общност” сред русенци, улесняват диалога между представители на различни културни, образователни и професионални групи, насърчават междусекторните форми на сътрудничество/ фестивали, концерти, пленери, изложби, спектакли, пърформанси, конференции и публични дискусии и др./
 • Подкрепа за реализирането на устойчиви идеи с потенциал за развитие, които допринасят за популяризирането на Русе като град на традиции и новаторство на национално и международно ниво.
 • Подкрепа и иницииране на събития в областта на масовия спорт, като основа за здравословен начин на живот.

Подкрепа на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на изкуството, културата, образованието и спорта

 • Прием на искания за подпомагане и селекция на лица с изявени дарби от Община Русе в рамките на фонд „Лицата на Русе“, с цел задоволяване на образователни потребности, професионално развитие, постигане на по-високи резултати, реализация на иновативен продукт в сферата на културата и изкуството, образованието, високите технологии и спорта;
 • Поддържане на програма за подкрепа и популяризиране на изявени деца и младежи от Русе
 • Присъждане на награда „Посланици на свободния дух“ на лица с доказани постижения в областта на изкуството, културата, науката и образованието, изобретенията и новите технологии.

Популяризиране на Русе на национално и международно ниво:

Поддържане на уеб-базирани форми за информиране, популяризиране и участие (Интернет страница, присъствие в социалните мрежи, Интернет медии);

 • Организиране на кампании за популяризиране на Русе като привлекателна туристическа дестинация;
 • Поддържане на мрежа от културни посланици на кампанията „Русе – град на свободния дух“ – популярни и емблематични личности, свързани с града и региона;
 • Популяризиране и разпространяване на символите на кампанията сред представители на публичния, частния и гражданския сектор;
 • Сондиране на общественото мнение относно ефективността на кампанията „Русе – град на свободния дух“.

Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики и събития на местно ниво

 • Анализ на добри практики;
 • Събиране и обработване на статистическа информация относно развитието на културния сектор в Русе и региона;
 • Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики;

Набиране на средства

 • Привличане на дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на кампанията „Русе-град на свободния дух“.

Проектна дейност

 • Идентифициране на възможностите за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми.

Разширяване и поддържане на устойчива мрежа от партньорства и междусекторно сътрудничество

 • Партньори от Русе и региона;
 • Партньори от България;
 • Партньори от Гюргево и Букурещ;
 • Партньори от Дунавските страни;
 • Партньори от побратимени на Русе градове;
 • Партньорства с потенциални спонсори на кампанията;
 • Други партньорства.

Създаване на мрежа от доброволци и стажанти

 • Привличане на младежи от неправителствени организации и клубове, студенти

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2024 Г.

ПриходиРазходи
1. Преходен остатък
9 220 лв.1. Човешки ресурси42 000 лв.
2. Преходен остатък от целеви дарения1 000 лв.2. Външни услуги и реклама
/в т.ч. счетоводно и правно обслужване, реклама, банкови и държавни такси, разходи по поддръжка на офис и др./
16000 лв.
3. Целеви средства от бюджета на Община Русе за 2024 г.120 000 лв.3. Командировки в страната и чужбина500лв.
4. Дарения за 2024 г.60 000 лв.4. Реализиране на проекти
по програма “Местни инициативи”
и подкрепа в рамките на фонд “Лицата на Русе”
161 720 лв.
Общо приходи:230 220 лв.Общо разходи:230 220 лв.
Сподели: