Община Русе представи изпълнението на проекта за изграждане на Община Русе представи изпълнението на проекта за изграждане на кейовата стенакейовата стена

Изготвен е годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 г. в Русе

Изготвен е годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 г. Към 31.12.2020 г. Община Русе е страна по шест договора за предоставяне на концесия – на подлеза на „Печатни платки“, на стадион „Локомотив“, на спирките на масовия градски транспорт, на пристанище „Пристис“ и на спортен комплекс „Дунав“. Съгласно Закона за концесиите, отчетът ще бъде внесен за одобрение от Общинския съвет и ще бъде публикуван в Националния концесионен регистър.

Сподели: