община две могили

Изготвен е проект на Наредба №32 за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на Община Две могили

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ·ОБЛАСТ РУСЕ


7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207;
website: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ


На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две могили


УВЕДОМЯВА:


Изготвен е Проект на Наредба №32 за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на Община Две могили
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.11.2021 г. включително, на e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

Сподели: