община две могили

Изготвен е Проект на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ – Две могили

Организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост е необходимо да бъдат уредени в Правилник.

Със създаването на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили се цели постигане на по-добра оперативност, ефективност и икономичност на извършваните дейности. Приемането на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе се налага с цел регламентиране на общите положения, предмета на дейност, наименованието и седалището, управлението и представителството, структурата на предприятието, както и правата и задълженията на неговия директор и организацията на отчетността и контрола по отношение на дейността.
Всички горепосочени отношения е необходимо да бъдат нормативно уредени с цел законосъобразно функциониране на предприятието.

Новосъздаденото Общинско предприятие „Чистота“ ще се финансира със средства от бюджета на Община Две могили, както и от собствени приходи и неговият директор ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
Приемането на Правилника няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

Чрез създаването на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили ще бъде подсигурено изпълнението на широк кръг от дейности по отношение на ремонта и поддръжката на общинско имущество, озеленяването и чистотата на територията на общината от специализирана структура към Общината и това ще намали необходимостта от външно възлагане за извършването им.
Приемането на Правилника ще доведе до ефективност и законосъобразно осъществяване на дейността на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили, съответно до правилното стопанисване и управление на предоставеното му имущество.

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, ето защо не се налага анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганият Проект на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“,
действащо на територията на община Две могили, област Русе е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с разпоредбите и целите на националното и местното законодателство, в това число с нормативните актове от по-висока степен. Предлаганият Проект на Правилник не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Мотиви и Проект на Правилник № 7

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.12.2020 г. включително на e-mail: obshtina@dvemogili.bg или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

Сподели: