Изграждат се нови спортни площадки в ПГИУ "Е. Канети" - Русе

Изграждат се нови спортни площадки в ПГИУ „Е. Канети“ – Русе

ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе е част от проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“.

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

На 18 юли 2019 г. в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе се проведе официално събитие за започване на изпълнение на договор с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе, ПГИУ „Елиас Канети“- Русе и ПГСАГ „Пеньо Пенев“- Русе.

Фасадата на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе е реставрирана, за да се запази красотата на сградата, която е част от ансамбъл – паметник на културата. Вече е ремонтиран покривът, обновени са класните стаи, учебните кабинети, коридорите, както и физкултурният салон. Направена е топлоизолация на външните стени. Поставена е надеждна ограда с осветление. Понастоящем в двора на учебното заведение се полага фракция и се подготвя изграждането на спортни площадки.

Целта е да се създаде уютно и благоустроено пространство за учениците, защото те са нашето по-добро настояще и бъдеще.

Сподели: